Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป (B/L/D)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป– GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองไถจง,สวนดอกไม้จงเซ่อ,ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เมืองจีหลง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,น้ำตกสือเฟิ่น,ปล่อยโคมลอย,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีนซีฟู๊ด, พระกระโดดกำแพง,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
20,955บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (-/-/-)
Day 2 : ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,ขนมพายสัปปะรด,GERMANUIM,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,GLORIA OUTLET
  กรกฎาคม
20,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (-/-/-)
Day 2 : ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,ขนมพายสัปปะรด,GERMANUIM,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,GLORIA OUTLET
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
20,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 สิงหาคม 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ (-/-/D)
Day 2 : อาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชา - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท (B/L/D)
Day 3 : ไทเป - ร้านสร้อย - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ไทเป - Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - เถาหยวน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท,เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ,ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  กรกฎาคม
20,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 22,999 28,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว (-/L/D)
Day 3 : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 4 : เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ตลาดซีเหมินติง,ไถจง,หนานโถว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองจีหลง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์,อาหารจีนซีฟู๊ด,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,ไถจง,หนานโถว,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,โดยสายการบินชั้นนำสายการบิน EVA AIR
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
21,600บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 22,600 26,600 22,600 21,600 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-เจียอี้-น้ำพุกลางเมือง-ตลาดกลางคืน WENHU (-/L/D)
Day 2 : เจียอี้-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-เจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (B/L/-)
Day 4 : ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค,แช่น้ำแร่ส่วนตัว,น้ำพุกลางเมือง,ตลาดกลางคืน WENHU,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ร้านขนมพายสับปะรด,ตึกไทเป 101
  กันยายน / ตุลาคม
21,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กันยายน 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 24,500 28,500 24,500 23,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 23,500 27,500 23,500 22,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-เจียอี้-น้ำพุกลางเมือง-ตลาดกลางคืน WENHU (-/L/D)
Day 2 : เจียอี้-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-เจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (B/L/-)
Day 4 : ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค,แช่น้ำแร่ส่วนตัว,น้ำพุกลางเมือง,ตลาดกลางคืน WENHU,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ร้านขนมพายสับปะรด,ตึกไทเป 101
  กรกฎาคม / สิงหาคม
21,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง (-/L/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,ตลาดกลางคืนพื้นเมือง,ป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ไทเป,ร้านขนมพายสัปปะรด,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,GERMANUIM,ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก),อุทยานเหยหลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  มิถุนายน / กรกฎาคม
21,998บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 22,998 26,898 22,998 21,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง (-/L/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,ตลาดกลางคืนพื้นเมือง,ป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ไทเป,ร้านขนมพายสัปปะรด,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,GERMANUIM,ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก),อุทยานเหยหลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
21,998บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,998 26,898 22,998 21,998 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง (B/L/D)
Day 5 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก,ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์Germanium,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),ซีเหมินติง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,Cosmetic shop,Taipei Fish Market,Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
21,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง