Thaifly Travel
   02-713-8992

 ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน ช้อปปิ้งครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน ช้อปปิ้ง ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION,ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,222บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,777 19,277 14,777 14,777 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
12,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย,ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  กันยายน / ตุลาคม
12,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN SPECIAL) [JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง - เถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต(B/L/D)
Day 3 : จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN SPECIAL) [JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+Steamer feast,พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน,เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเป ไฟล์บินเช้า-กลับบ่าย
  กรกฎาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้ง ([JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน–หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน–นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน–ไถจง–ร้านพายสับปะรด–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC–GERMANIUM SHOP–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซานซื่อ–ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซัน ช้อปปิ้ง[JUL-OCT] 5วัน3คืน บิน NOK SCOOT,สนามบินเถาหยวน,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เจียอี้ อุทยานอาลีซัน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน,ไถจง,ร้านพายสับปะรด,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจง,ไทเป,ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ร้าน COSMETICGERMANIUM SHOP,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้ง ([JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน–หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน–นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน–ไถจง–ร้านพายสับปะรด–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง–ไทเป–ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ร้าน COSMETIC–GERMANIUM SHOP–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซานซื่อ–ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซัน ช้อปปิ้ง[JUL-OCT] 5วัน3คืน บิน NOK SCOOT,สนามบินเถาหยวน,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เจียอี้ อุทยานอาลีซัน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน,ไถจง,ร้านพายสับปะรด,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจง,ไทเป,ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ร้าน COSMETICGERMANIUM SHOP,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กันยายน / ตุลาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - Chocolate Castel - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี (B/L/D)
Day 4 : ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา,พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  สิงหาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  กรกฎาคม / สิงหาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ซีเหมินติง นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ซีเหมินติง นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กันยายน / ตุลาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง