Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก,เมืองฮาลอง,ฮาลองไนท์มาร์เก็ต,ล่องอ่าวฮาลองเบย์,ถ้ำนางฟ้า,หมู่บ้านชาวประมง,ร้านหยก,เมือง ฮานอย,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์,ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ,วัดเจดีย์เสาเดียว,วัดเจิ่นกว๊อก,วิหารวรรณกรรม,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
7,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก (B/L/D)
Day 3 : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,เมืองลาวไก,เมืองซาปา,น้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,นั่งรถรางเมืองซาปา,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ (-/-/D)
Day 2 : ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ (B/L/D)
Day 3 : เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ (B/L/D)
Day 4 : เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,นอยไบ,เมืองฮานอย,เมืองฮวาบิงห์,เมืองมกโจว,น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL,ไร่ชารูปหัวใจ,สะพานแก้ว,สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์,เมืองนิงห์บิงห์,ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก),วัดบายดิงห์,เมืองไฮฟอง
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEAUTY SAPA HANOI ) [FEB-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D)
Day 2 : เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEAUTY SAPA HANOI ) [FEB-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เมืองฮานอย,เมืองซาปา,ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร,หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต,วัดเจิ่นกว๊อก,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย,ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิมินห์
  สิงหาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
22 สิงหาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 ตุลาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก (B/L/D)
Day 3 : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,เมืองลาวไก,เมืองซาปา,น้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,นั่งรถรางเมืองซาปา,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  สิงหาคม / กันยายน
9,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [APR-SEP] 3วัน 2คืน บิน VIETNAM AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/-/D)
Day 2 : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [APR-SEP] 3วัน 2คืน บิน VIETNAM AIRLINES,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 11,900 13,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 11,900 13,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,999 11,899 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,999 11,899 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,999 11,899 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ลาวไก - ซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - หุบเขาปากมังกร - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกซิลเวอร์ (B/L/D)
Day 3 : ซาปา - ฮานอย (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4วัน 3คืน (พักซาปา 2คืน),เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม,อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นชื่อซาปา,SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง อาหารกว่า 200 ชนิด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE WONDERFUL SAPA) [JAN-JUN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE WONDERFUL SAPA) [JAN-JUN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,เมืองฮานอย,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์,ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ,วัดเจดีย์เสาเดียว,เมืองซาปา,ตลาดเลิฟมาร์เก็ต,หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE,หมู่บ้านตะวัน,น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL,ด่านชายแดนเวียดนามจีน,เมืองฮานอย,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย
  มิถุนายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง