Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก,เมืองฮาลอง,ฮาลองไนท์มาร์เก็ต,ล่องอ่าวฮาลองเบย์,ถ้ำนางฟ้า,หมู่บ้านชาวประมง,ร้านหยก,เมือง ฮานอย,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์,ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ,วัดเจดีย์เสาเดียว,วัดเจิ่นกว๊อก,วิหารวรรณกรรม,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
7,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ (-/-/D)
Day 2 : ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ (B/L/D)
Day 3 : เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ (B/L/D)
Day 4 : เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,นอยไบ,เมืองฮานอย,เมืองฮวาบิงห์,เมืองมกโจว,น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL,ไร่ชารูปหัวใจ,สะพานแก้ว,สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์,เมืองนิงห์บิงห์,ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก),วัดบายดิงห์,เมืองไฮฟอง
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 ตุลาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
10,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 ตุลาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 11,500 13,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 11,500 13,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 11,500 13,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/-/-)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง,สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
10,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 ตุลาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เมืองฮานอย,เมืองซาปา,นั่งรถไฟเมืองซาปา,กระเช้าไฟฟ้า,ยอดเขาฟานซิปัน,หมู่บ้านก๊าตก๊าต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต,วัดเจิ่นกว๊อก,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย,ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
10,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
22 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา (-/L/D)
Day 2 : เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – อลังการ สะพานทอง GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก,สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK,อลังการ สะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์,ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร,เพิ่มพิเศษ นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill,ลิ้มรสอาหารชาววัง,อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง,กุ้งมังกร
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
11,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,500 18,400 15,500 15,500 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,500 19,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 15,500 18,400 15,500 15,500 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 16,500 19,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 11,500 14,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 11,500 14,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 14,500 17,400 14,500 14,500 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 16,900 19,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 16,900 19,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 16,500 19,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม (-/L/D)
Day 2 : ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด (B/L/D)
Day 3 : ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด (B/L/D)
Day 4 : ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง,ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป,ชมบ้านเพี้ยน พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด,ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster,นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน,ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  พฤศจิกายน
11,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง (B/-/D)
Day 2 : ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั๋วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ (B/L/D)
Day 3 : เว้ - พระราชวังโบราณ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – อลังการ สะพานทอง GOLDEN BRIDGE กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก,สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK,อลังการ สะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์,ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร,พิเศษ นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill,ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง,อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง,กุ้งมังกร
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
11,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,500 15,400 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 12,500 15,400 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 12,500 15,400 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (-/-/D)
Day 2 : ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 3 : ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์ (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village และชมน้ำตกสีเงิน,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย,พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
11,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 ตุลาคม 2562 11,900 14,900 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,900 15,900 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,900 14,900 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,900 15,900 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,900 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 11,900 14,900 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,900 15,900 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,900 15,900 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,900 15,900 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง