Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก,เมืองฮาลอง,ฮาลองไนท์มาร์เก็ต,ล่องอ่าวฮาลองเบย์,ถ้ำนางฟ้า,หมู่บ้านชาวประมง,ร้านหยก,เมือง ฮานอย,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์,ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ,วัดเจดีย์เสาเดียว,วัดเจิ่นกว๊อก,วิหารวรรณกรรม,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
7,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง) [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ (B/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง) [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดาลัด,น้ำตกดาตันลา,โลเลอร์โคสเตอร์,ตลาดไนท์ มาร์เก็ต,สวนดอกไฮเดรนเยีย,สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด,พระราชวังฤดูร้อน,บ้านเพี้ยน,สถานีรถไฟเก่า,วัดหลิงเฝือก,โบสถ์รูปไก่,ฟาร์มเลี้ยงชะมด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
7,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 7,999 10,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟ้าจรดทราย) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนา ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟ้าจรดทราย) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดาลัด,เมืองมุยเน่,ลำธารนางฟ้า,ทะเลทรายแดง,จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง,ทะเลทรายขาว,น้ำตกดาตันลา,รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์,สวนดอกไฮเดรนเยีย,นั่งกระเช้าชมเมือง,วัดตั๊กลัม,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้เมืองหนาว,ฟาร์มชะมด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
7,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 7,999 10,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) (-/L/D)
Day 2 : ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR,ดาลัด,มุยเน่,ลำธาร FAIRY STREAM,หมู่บ้านชาวประมง,น้ำตกดาทันลา,พระราชวังฤดูร้อน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,วัดตั๊กลัม,บ้านเพี้ยน,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว,เที่ยวน้ำตก,สนุกสนานกับการนั่งรถราง,พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด,พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว,มุยเน่ 3 ดาว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง (ROMANCE VIETNAM) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ - เมืองตากอากาศ ดาลัด – กระเช้าเตี่ยนลัม – น้ำตกดาทันลา (รถราง) – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ – CRAZY HOUSE – ตลาดพื้นเมืองดาลัด (B/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง (ROMANCE VIETNAM) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด,ตะลุยทะเลทรายแดง,ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่,ฟรี ชิมไวน์ขึ้นชื่อเมืองดาลัด,พักหรูระดับ 5 ดาว ณ เมืองดาลัด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก (-/L/D)
Day 2 : วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (B/L/D)
Day 3 : บานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดานัง,เมืองฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,บ้านเลขที่ 101,ศาลเจ้าโบราณ,ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน,หมูบ้านแกะลักหินอ่อน,เมืองดานัง,สะพานมังกร,สะพานแห่งความรัก,วัดหลินอึ๋ง,หาดมีเค,บานาฮิลล์,สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE,สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค,บานาฮิลส์,สะพานมือ,สวนดอกไม้,รงเก็บไวน์
  สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว กระเช้าไฟฟ้า ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง (-/L/D)
Day 2 : มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว กระเช้าไฟฟ้า ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR,ลำธารนางฟ้า,ทะเลทรายแดง,ทะเลทรายขาว,ดาลัด,นั่งรถราง,น้ำตกดาทันลา,กระเช้าไฟฟ้า,วัดจรุ๊กเลิม,วัดมังกร ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด,สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 10,998 13,498 10,998 10,998 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,998 14,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 10,998 13,498 10,998 10,998 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 9,598 12,098 9,598 9,598 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก (-/L/D)
Day 2 : วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (B/L/D)
Day 3 : บานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดานัง,เมืองฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,บ้านเลขที่ 101,ศาลเจ้าโบราณ,ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน,หมูบ้านแกะลักหินอ่อน,สะพานมังกร,สะพานแห่งความรัก,วัดหลินอึ๋ง,หาดมีเค,บานาฮิลล์,สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE,สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค,สะพานมือ,สวนดอกไม้,โรงเก็บไวน์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ ชิมไวน์แดงของดาลัด (B/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์,ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANG OUT) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร (-/L/D)
Day 2 : ดานัง- กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)- วัดลินห์อึ๋ง-ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน (B/L/D)
Day 3 : ดานัง– กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANG OUT) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,ตลาดห่าน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,เมืองโบราณฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,บ้านโบราณ,สะพานญี่ปุ่น,ศาลกวนอู,สะพานมังกร,สวนดอกไม้,สะพานมือ Golden Bridge,บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น),วัดลินห์อึ๋ง,ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง