Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี นั่งกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิคซี ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [AUG-SEP] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) - เปรียน แอม คิมเซ - พระราชวังเฮอเรน คิมเซ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเจเนอร์บาหน์ - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - โบสถ์บาโธโลมิว (-/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติเบิร์ชเต็ทการ์เด้น - เหมืองเกลือเก่าเบิร์ชเต็ท การ์เด้น - ฮัลล์สตัท(ออสเตรีย) - เชสกี้คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเชก) (B/L/D)
Day 4 : เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชก) - ปราสาทปราก - จตุรัสเมืองเก่า (B/L/-)
Day 5 : กรุงปราก (สาธารณรัฐเชก) - บราติสลาว่า (สโลวัค) - บูดาเปรส์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมวิว (B/L/D)
Day 6 : เมืองบูดาเปรส์ (ฮังการี) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet Parndorf - เวียนนา(ออสเตรีย) - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ (B/-/D)
Day 7 : นั่งรถชมเมือง - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเทพฯ (B/-/-)
Day 8 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี นั่งกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิคซี ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [AUG-SEP] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมเหมืองเกลือเก่าเบิร์ชเต็ท การ์เด้น,ชมความอลังการ พระราชวังเฮอเรน คิมเซ,ล่องเรือไฟฟ้าชมทะเลสาบโคนิคซี,นั่งกระเช้าไฟฟ้าเจนเนอร์บาหน์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์และทะเลสาบ,เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ปราสาทครุมลอฟ,บินตรงสบายๆ เข้า เยอรมนี (มิวนิค) ออก ออสเตรีย (เวียนนา),โดยสายการบินไทย TG พร้อมสะสมไมล์ 50%
  สิงหาคม / กันยายน
57,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 สิงหาคม 2562 57,500 65,500 57,500 57,500 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 57,500 65,500 57,500 57,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค ปราสาทนอยชวานชไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [AUG-SEP] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : มิวนิค (เยอรมัน) - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - โชว์รูม BMW - จัตุรัสมาเรียน - ปราสาทนอยชวานชไตน์ (-/L/D)
Day 3 : เมืองฟุสเซ่น - ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) - เมืองซาลส์เบิร์ก - สวนมิราเบล (B/L/D)
Day 4 : เมืองซาลส์เบิร์ก - ปราสาทแห่งกรุงปราก(สาธารณรัฐเชก) - ชมเขตเมืองเก่า (B/L/-)
Day 5 : ปราก (สาธารณรัฐเชก) - บราติสลาว่า (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (B/L/D)
Day 6 : บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet Parndorf - เวียนนา (ออสเตรีย) - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ (B/-/D)
Day 7 : นั่งรถชมเมือง - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเทพฯ (B/-/-)
Day 8 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค ปราสาทนอยชวานชไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [AUG-SEP] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,มิวนิค (เยอรมัน),ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก,โชว์รูม BMW,จัตุรัสมาเรียน,ปราสาทนอยชวานชไตน์,เมืองฟุสเซ่น,ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย),เมืองซาลส์เบิร์ก,สวนมิราเบล,เมืองซาลส์เบิร์ก,ปราสาทแห่งกรุงปราก(สาธารณรัฐเชก),ชมเขตเมืองเก่า,ปราก (สาธารณรัฐเชก),บราติสลาว่า (สโลวัค),บูดาเปสต์ (ฮังการี),ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet Parndorf,เวียนนา (ออสเตรีย),ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่,นั่งรถชมเมือง,ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเชินบรุนน์
  สิงหาคม / กันยายน
57,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 สิงหาคม 2562 57,500 65,500 57,500 57,500 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 57,500 65,500 57,500 57,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (ROMATIC EAST EUROPE) [AUG-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 18 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา (B/-/D)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/-)
Day 5 : ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก (B/L/D)
Day 6 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค (B/L/D)
Day 7 : มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค (B/L/-)
Day 8 : มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต (B/L/D)
Day 9 : แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (ROMATIC EAST EUROPE) [AUG-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle),เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย,เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา,เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และ ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
58,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
18 สิงหาคม 2562 58,888 69,388 58,888 58,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 58,888 68,388 58,888 58,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 59,888 69,388 59,888 59,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 59,888 69,388 59,888 59,888 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 59,888 68,388 59,888 59,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (LAKE CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE) [JUL-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา (B/-/D)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก (B/-/D)
Day 7 : ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก – ฟุสเซ่น (B/-/D)
Day 8 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค (B/L/-)
Day 9 : มิวนิค – กรุงเทพฯ (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (LAKE CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE) [JUL-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague),เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา,เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW”
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
59,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 69,900 80,400 69,900 69,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 62,900 73,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 62,900 72,800 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 63,900 73,800 63,900 63,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 59,900 66,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (HARMONY OF EASTERN EUROPE) [JUL-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –– เบอร์โน (B/-/D)
Day 4 : เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ (B/-/D)
Day 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น (B/-/D)
Day 7 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก (B/L/D)
Day 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา (B/L/-)
Day 9 : เวียนนา – สนามบิน (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (HARMONY OF EASTERN EUROPE) [JUL-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague),เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา,เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
59,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 66,900 81,400 66,900 66,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 62,900 77,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 62,900 77,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 62,900 77,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (VIENNA THE SERIES 1) [AUG-SEP] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 19 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –– เบอร์โน (B/-/D)
Day 4 : เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น (B/L/D)
Day 7 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก (B/L/D)
Day 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา (B/L/-)
Day 9 : เวียนนา – สนามบิน (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (VIENNA THE SERIES 1) [AUG-SEP] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague),เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา,เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
  สิงหาคม / กันยายน
59,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 59,900 74,400 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT) [AUG-OCT] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 19 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : แฟรงก์เฟิร์ต–จัตุรัสโรเมอร์–นูเรมเบิร์ก (-/L/D)
Day 3 : นูเรมเบิร์ก–คาร์โลวี วารี–ปราก (B/L/D)
Day 4 : ปราก–ปราสาทแห่งปราก–เบอร์โน่ (B/L/D)
Day 5 : เบอร์โน่–บราติสลาว่า–บูดาเปสต์–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (B/L/D)
Day 6 : บูดาเปสต์–เวียนนา–พระราชวังเชินบรุนน์–ช้อปปิ้ง (B/L/-)
Day 7 : เวียนนา–เมลค์–ฮัลสตัท-ซาลส์บวร์ก (B/L/D)
Day 8 : ซาลส์บวร์ก–มิวนิค–ช้อปปิ้ง (B/L/-)
Day 9 : มิวนิค (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT) [AUG-OCT] 10วัน 7คืน บินTHAI AIRWAYS,แฟรงก์เฟิร์ต,จัตุรัสโรเมอร์,นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี, ปราก,ปราสาทแห่งปราก,เบอร์โน่,บราติสลาว่า,บูดาเปสต์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา,พระราชวังเชินบรุนน์,เมลค์ ,ฮัลสตัท,ซาลส์บวร์ก
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
59,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 สิงหาคม 2562 59,900 68,800 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 60,900 69,800 60,900 60,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 60,900 69,800 60,900 60,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 61,900 70,800 61,900 61,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 20 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มิวนิค (-/-/-)
Day 2 : มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช – พาร์เท่นเคียร์เช่น (-/L/D)
Day 3 : การ์มิช – พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ (B/L/D)
Day 4 : มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 5 : เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า (B/L/D)
Day 6 : ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ (B/L/D)
Day 7 : บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (B/L/D)
Day 8 : เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)
Day 9 : กรุงเทพมหานคร (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS,มิวนิค,ปราสาทนอยชวานชไตน์,การ์มิช,พาร์เท่นเคียร์เช่น,ยอดเขาซุกสปิตเซ่,มิวนิค,จัตุรัสมาเรียนพาซ,ซาลส์เบิร์ก,ฮัลสตัท,เชสกี้ ครุมลอฟ,ปราค,มหวิหารเซนต์วิตุส,สะพานชาลส์,หอนาฬิกา ดาราศาสตร์,จัตุรัสเมืองเก่า,บราติสลาว่า,บูดาเปสต์,จตุรัสฮีโร สแคว์,บูดาเปสต์,ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน,ล่องแม่น้ำดานูบ,เวียนนา,พระราชวังเชรินน์บรุนน์,ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
  กันยายน / ตุลาคม
62,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
14 กันยายน 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 62,555 77,555 62,555 62,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (SILKY EAST EUROPE) [JUN-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 21 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา (B/-/D)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก (B/L/D)
Day 6 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค (B/L/D)
Day 7 : มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน (B/L/D)
Day 8 : อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น (B/L/-)
Day 9 : ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน (B/L/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (SILKY EAST EUROPE) [JUN-NOV] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,บินตรงสู่กรุงเวียนนา,ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague),เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย,เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี,สัมผัสยอดเขาจุงฟราวด์ (Jungfrau) ณ เมืองอินเทอลาเคน สวิตเซอร์แลนด์,ชมน้ำตกไรน์ (Rhein falls) ที่เมืองชาฟเฮาเซ่น
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
62,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 66,999 84,499 66,999 66,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 62,900 80,400 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (SERENADE EAST EUROPE) [JUN-DEC] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 18 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา (B/-/D)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/-/D)
Day 5 : ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก (B/L/D)
Day 6 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค (B/L/D)
Day 7 : มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน (B/L/D)
Day 8 : อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น (B/L/-)
Day 9 : ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (SERENADE EAST EUROPE) [JUN-DEC] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,บินตรงสู่กรุงเวียนนา,ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี,สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague),เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย,เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี,สัมผัสยอดเขาจุงฟราวด์ (Jungfrau) ณ เมืองอินเทอลาเคน สวิตเซอร์แลนด์,ชมน้ำตกไรน์ (Rhein falls) ที่เมืองชาฟเฮาเซ่น
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
65,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
23 สิงหาคม 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 67,900 85,400 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 65,900 75,400 65,900 65,900 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 65,900 75,400 65,900 65,900 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 76,900 90,800 76,900 76,900 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 76,900 90,800 76,900 76,900 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ยุโรป ยอดนิยม กว่า 50 ประเทศทั่วทวีปยุโรป
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ยุโรป ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ยุโรป กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศในทวีปยุโรปที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน