Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ปราสาทนอยชวานชไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [SEP-DEC] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา (-/-/-)
Day 2 : สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค (-/L/D)
Day 3 : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice (B/L/D)
Day 4 : Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก) (B/-/D)
Day 6 : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส (B/L/D)
Day 7 : บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport (B/L/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ปราสาทนอยชวานชไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE) [SEP-DEC] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS,เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์,ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก,เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก,สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่,ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
44,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กันยายน 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 44,900 57,400 44,900 44,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ช้อปปิ้ง (เลสโก เมอร์คิวรี่) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เกา - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเร
Day 3 : เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (B/-/-)
Day 4 : เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล
Day 5 : เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (B/-/-)
Day 6 : เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ (B/L/D)
Day 7 : เมืองเวียนนา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ช้อปปิ้ง (เลสโก เมอร์คิวรี่) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS,เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน,เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เก่า,เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย,ถนนมาเรียเทเรซ่า,หอคอยประจำเมือง,เสาอันนาเซาเลอ,หลังคาทองคำ,เมืองฮัลสตัท,หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท,เมืองเซนต์วูฟกั,โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง,จัตุรัสใจกลางเมือง,โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์,บ้านเกิดโมสาร์ท,ถนนเก็ตเตรียกาสเซส,เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,ปราสาทครุมลอฟ,จตุรัสกลางเมือง,ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ,แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน,ย่านช่างทองโบราณ,สะพานชาร์ล,ประตูเมืองเก่า,ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ,เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย,ถนนสายวงแหวน,โรงละครโอเปร่า,อาคารรัฐสภา ออสเตรีย,น้ำพุพัลลัส อะธีน่า,พระราชวังเบลวีเดียร์,พระราชวังฮอฟบวร์ค,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์,ถนนคาร์นท์เนอร์
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
46,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
21 กันยายน 2562 46,999 56,998 46,999 46,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 52,999 62,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 52,999 62,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 49,999 59,998 49,999 49,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 49,999 59,998 49,999 49,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค (-/L/D)
Day 3 : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท (B/L/D)
Day 4 : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน (B/L/D)
Day 5 : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ (B/-/D)
Day 6 : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 7 : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ (B/-/-)
Day 8 : ดูไบ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES,มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ พิเศษ ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
47,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 กรกฎาคม 2562 52,900 62,900 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 52,900 62,900 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 52,900 62,900 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 52,900 62,900 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 52,900 62,900 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 47,900 57,900 47,900 47,900 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 47,900 57,900 47,900 47,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 47,900 57,900 47,900 47,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 47,900 57,900 47,900 47,900 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 47,900 57,900 47,900 47,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ช้อปปิ้ง (เลสโก ไรเจล) [NOV-DEC] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ (-/L/-)
Day 3 : เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (B/-/-)
Day 4 : เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (B/L/-)
Day 5 : เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (B/-/-)
Day 6 : เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ (B/-/-)
Day 7 : เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ช้อปปิ้ง (เลสโก ไรเจล) [NOV-DEC] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน,เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา,เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย,ถนนมาเรียเทเรซ่า,หอคอยประจำเมือง,เสาอันนาเซาเลอ,หลังคาทองคำ,เมืองฮัลสตัท,หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท,เมืองเซนต์วูฟกัง,โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง,จัตุรัสใจกลางเมือง,โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์,บ้านเกิดโมสาร์ท,ถนนเก็ตเตรียกาสเซส,เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,ปราสาทครุมลอฟ,ย่านเมืองเก่า,จัตุรัสกลางเมือง,ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ,แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน,ปราสาทปราก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,ย่านช่างทองโบราณ,สะพานชาร์ล,ประตูเมืองเก่า,ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ,เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย,ถนนสายวงแหวน,โรงละครโอเปร่า,อาคารรัฐสภา ออสเตรีย,น้ำพุพัลลัส อะธีน่า,พระราชวังเบลวีเดียร์,พระราชวังฮอฟบวร์ค,พระราชวังเชินบรุนน์,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์,ถนนคาร์นท์เนอร์
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
47,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 พฤศจิกายน 2562 47,999 59,998 47,999 47,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 49,999 61,998 49,999 49,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 67,999 83,998 67,999 67,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 67,999 83,998 67,999 67,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE 5 COUNTRIES 3 CASTLES) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) (-/L/-)
Day 3 : บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวัค) (B/L/D)
Day 4 : บราติสลาวา (สโลวัค) - ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) - ปราสาทปราค - เชสกี้บูโยวิช (B/L/D)
Day 5 : เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค) - อิงกอลสตัดท์ (เยอรมัน) - ฟุสเซ่น (B/-/D)
Day 6 : ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค (B/L/-)
Day 7 : มิวนิค - สนามบิน (B/-/-)
Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (EAST EUROPE 5 COUNTRIES 3 CASTLES) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนาและกลับที่มิวนิค,เข้าชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชิร์นบรุน,หมู่ปราสาทปราคและปราสาทนอยชวานสไตน์,ชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบที่บูดาเปสต์ พร้อมช้อปปิ้ง
  กันยายน / พฤศจิกายน
49,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
7 กันยายน 2562 47,900 55,800 47,900 45,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 47,900 55,800 47,900 45,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 47,900 54,800 47,900 45,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 47,900 54,800 47,900 45,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ปราสาทแห่งปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (CALL ME EASTERN EUROPE) [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 16 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค (-/L/D)
Day 3 : มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (B/L/-)
Day 4 : มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 5 : กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์ (B/L/D)
Day 6 : กรุงปร๊าก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาว่า (B/L/D)
Day 7 : ปราสาทบราติสลาว่า – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (B/-/D)
Day 8 : กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ (B/-/-)
Day 9 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ปราสาทแห่งปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (CALL ME EASTERN EUROPE) [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES,มิวนิค,นูเรมเบิร์ก,โรเธนเบิร์ก,เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,จัตุรัสมาเรียน พลาสท์,ฮัลสตัท,เชสกี้ ครุมลอฟ,กรุงปราก,เข้าชมปราสาทแห่งปราก,สะพานชาร์ลส์,กรุงเวียนนา,เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์,บราติสลาว่า,ปราสาทบราติสลาว่า,Outlet,กรุงบูดาเปสต์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ป้อมชาวประมง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
49,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 52,988 59,888 52,988 52,988 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 52,988 59,888 52,988 52,988 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (CALL ME EASTERN EUROPE) [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 16 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค (-/L/D)
Day 3 : มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (B/L/-)
Day 4 : มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 5 : กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์ (B/L/D)
Day 6 : กรุงปร๊าก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาว่า (B/L/D)
Day 7 : ปราสาทบราติสลาว่า – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (B/-/D)
Day 8 : กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ (B/-/-)
Day 9 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (CALL ME EASTERN EUROPE) [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES,มิวนิค,นูเรมเบิร์ก,โรเธนเบิร์ก,เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,จัตุรัสมาเรียน พลาสท์,ฮัลสตัท,เชสกี้ ครุมลอฟ,เข้าชมปราสาทแห่งปราก,สะพานชาร์ลส์,กรุงเวียนนา,เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์,บราติสลาว่า,ปราสาทบราติสลาว่า,Outlet,กรุงบูดาเปสต์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,ป้อมชาวประมง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
49,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 52,988 59,888 52,988 52,988 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 52,988 59,888 52,988 52,988 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 49,988 56,888 49,988 49,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมัน พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (VIVID EASTERN EUROPE) [JUN-NOV] 9วัน 6คืน บิน AUSTRIAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา (B/-/D)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/-)
Day 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ (B/L/D)
Day 6 : เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน (B/L/D)
Day 7 : ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค (B/L/D)
Day 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – หมู่บ้านกรินซิ่ง - เวียนนา – สนามบิน (B/L/-)
Day 9 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมัน พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (VIVID EASTERN EUROPE) [JUN-NOV] 9วัน 6คืน บิน AUSTRIAN AIRLINES,เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest),สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม,เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary),เข้าชม 2 ปราสาทดังแห่งแคว้นบาวาเรีย ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและ ปราสาทนอยชวานสไตน์,เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
52,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
23 กันยายน 2562 53,900 61,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 55,900 63,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 55,900 63,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 52,900 60,800 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮอร์คิวลีส) [AUG-OCT] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น (-/L/D)
Day 3 : เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู
Day 4 : เมืองมิทเท่นวาลด์ ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโคนิคซี่ - โบสถ์เซนต์บาโธโลมา - นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหม
Day 5 : เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จั
Day 6 : เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระรา
Day 7 : เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรปทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮอร์คิวลีส) [AUG-OCT] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS ,เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน,เมืองโฮเฮ็นชวานเกา,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทโฮเฮนชวานเกา,เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น,สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส,ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่,ยอดเขาซุกสปิตเซ่,สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์,เมืองมิทเท่นวาลด์,พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน,โบสถ์คาธอลิคสีชมพู,เมืองมิทเท่นวาลด์ ประเทศเยอรมัน,เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย,ถนนมาเรียเทเรซ่า,หอคอยประจำเมือง,เสาอันนาเซาเลอ,หลังคาทองคำ,เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน,ทะเลสาบโคนิคซี่,โบสถ์เซนต์บาโธโลมา,นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน,อุโมงค์กลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์,ยอดเขาเคห์ลสไตน์,เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย,บ้านเกิดโมสาร์ท,ถนนเก็ตเตรียกาสเซส,เมืองซาลซ์บูร์ก,เมืองเซนต์วูฟกัง,โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง,จัตุรัสใจกลางเมือง,โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์,เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย,หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,ปราสาทครุมลอฟ,ย่านเมืองเก่า,จัตุรัสกลางเมือง,ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน,เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย,พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท,ถนนสายวงแหวน,โรงละครโอเปร่า,อาคารรัฐสภา ออสเตรีย,น้ำพุพัลลัส อะธีน่า,พระราชวังเบลวีเดียร์,พระราชวังฮอฟบวร์ค,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,พระราชวังเชินบรุนน์,ถนนคาร์นท์เนอร์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
52,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 52,999 64,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 55,999 67,998 55,999 55,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค ช้อปปิ้ง (ENJOY EAST EUROPE) [AUG-DEC] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (-/L/D)
Day 3 : บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา (B/L/-)
Day 4 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/D)
Day 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค (B/L/D)
Day 6 : เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซิ่ง (B/L/D)
Day 7 : เวียนนา – สนามบิน (B/-/-)
Day 8 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค ช้อปปิ้ง (ENJOY EAST EUROPE) [AUG-DEC] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,พระราชวังเชินบรุนน์,บูดาเปสต์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,Outlet,บราติสลาวา,ปราสาทปราก,คาร์โลวี วารี,เชสกี้ ครุมลอฟ,เชสกี้ บูดาโจวิค,ฮัลสตัท,ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท,เวียนนา,หมู่บ้านกรินซิ่ง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
53,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
30 สิงหาคม 2562 53,900 60,400 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 53,900 59,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 62,900 68,800 62,900 62,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 65,900 75,800 65,900 65,900 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ยุโรป ยอดนิยม กว่า 50 ประเทศทั่วทวีปยุโรป
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ยุโรป ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ยุโรป กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศในทวีปยุโรปที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน