Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (-/L/-)
Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้า USJ (B/-/-)
Day 4 : โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า (B/L/-)
Day 5 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ (B/-/-)

Highlight
โอซาก้า,เกียวโต,นารา,โกเบ,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,ปราสาทโอซาก้า,ห้าง Doton Plaza,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise),ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น,อาราชิยาม่า ,ป่าไผ่,สะพานโทเง็ตสึเคียว,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ย่านโกเบ,ฮาร์เบอร์แลนด์,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กันยายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 20,888 29,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 22,888 31,388 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 23,888 32,388 23,888 23,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ (-/L/-)
Day 3 : เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ (B/-/-)
Day 5 : เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
นาโกย่า,เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ,อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้,เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ,FREE WIFI ON BUS,พิเศษ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
19,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (B/-/-)
Day 4 : นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบิน ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
โตเกียว,ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น,ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ,ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
19,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 สิงหาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO AWESOME) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – สะพานแขวนมิชิมะ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท (-/-/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ - นาริตะ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,สะพานแขวนมิชิมะ,โกเทมบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้นและ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น),ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล,หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ,โอไดบะ,นาริตะ,อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์,เมืองเก่าซาวาระ,ศาลเจ้าคาโทริ,อิออน มอลล์ นาริตะ,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
19,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
31 ตุลาคม 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 19,989 25,989 19,989 19,989 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 21,989 27,989 21,989 21,989 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 21,989 27,989 21,989 21,989 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 21,989 27,989 21,989 21,989 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 22,989 28,989 22,989 22,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง (B/L/D)
Day 3 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 23,999 30,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 23,999 30,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 21,999 27,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [AUG-OCT] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (B/L/-)
Day 6 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK (B/L/-)
Day 7 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [AUG-OCT] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง,ย่านซีเหมินติง,ฮัวเหลียน,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,ร้านหยก,ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,MITSUI OUTLET PARK
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 สิงหาคม 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น (-/L/-)
Day 3 : วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ (B/L/-)
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) (B/-/-)
Day 5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
ฟุกุโอกะ,สัมผัสความงามธรรมชาติ ณ บ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1วัน,หมู่บ้านยูฟูอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ต,พิเศษ!! แช่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น,บินโดยสายการบิน THAI LION AIR
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 21,999 29,999 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
4 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 19,999 27,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมพิงค์มอส กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 หรือทุ่งดอกพิงค์มอสหรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว - หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : วัดนาริตะซัน - ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่โอไดบะ,ชมทุ่งดอกพิงค์มอส เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค และ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,เที่ยวครบจัดเต็ม วันฟรีเดย์ มีรถรับ-ส่ง โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น,พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน พัก 4 ดาวในเมืองติดสถานีรถไฟ 2 คืน,WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด,พิเศษ ลิ้มรสปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 22,888 31,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 24,888 33,788 24,888 24,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 22,888 31,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 24,888 33,788 24,888 24,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 22,888 31,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 24,888 33,788 24,888 24,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 22,888 31,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 24,888 33,788 24,888 24,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 22,888 31,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 25,888 34,788 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 20,999 29,899 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 26,888 35,788 26,888 26,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 28,888 37,788 28,888 28,888 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 20,999 29,899 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 25,888 34,788 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 28,888 37,788 28,888 28,888 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 28,888 37,788 28,888 28,888 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 26,888 35,788 26,888 26,888 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 20,999 29,899 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 25,888 34,788 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 19,999 28,899 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FUKUOKA โอฮาโย) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-(ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังงุ – เมืองเบปปุ – หมู่บ้านยุฟุอิน – บ่อนรก -พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้นและ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : วัดนาริตะซัง คุรุเมะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต (B/L/-)
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 5 : สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ-ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ฟุกุโอกะ,ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังงุ,เมืองเบปปุ,หมู่บ้านยุฟุอิน,บ่อนรก,พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น,และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น,วัดนาริตะซัง คุรุเมะ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ,โทซุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต,อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 20,999 25,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 20,999 25,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 22,999 27,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 24,999 29,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 24,999 29,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 22,999 27,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 24,999 29,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 24,999 29,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ –โออิโนะ ฮัคไค– โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK –ชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,วัดอาซากุสะ,โออิโนะ ฮัคไค,โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้นและ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK,ชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์,บินโดยสายการบิน THAI LION AIR
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง