Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN BEST SUMMER) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : ฟูจิชั้น5 - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (B/-/-)
Day 5 : วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN BEST SUMMER) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไก,ฟรีเดย์ 1วัน,เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม,ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน,บุฟเฟ่ต์ขาปู,ไม่อั้น
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 22,888 31,388 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 23,888 32,388 23,888 23,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN SUMMER BREAK) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ออนเซ็น (-/L/D)
Day 2 : ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ (B/L/-)
Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซื้อOption Tour (B/-/-)
Day 4 : วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้าง Aeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN SUMMER BREAK) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,โตเกียว,วัดอาซากุสะ,ออนเซ็น,ขึ้นฟูจิชั้น5,ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล),ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku,นาริตะ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซื้อOption Tour,วัดนาริตะ,ร้านดองกี้,ห้าง Aeon Mall
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ (-/L/-)
Day 3 : เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ (B/-/-)
Day 5 : เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ,อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้,เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ,FREE WIFI ON BUS,พิเศษ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 22,888 30,788 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ภูเขาไฟอะโสะ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ วันหวานหวาน) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ยูเมะ ทาวน์ – ออนเซ็น (-/L/-)
Day 3 : เมืองคุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว) – ดิวตี้ฟรี – คะแนลซิตี้ (B/-/-)
Day 4 : อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ภูเขาไฟอะโสะ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ วันหวานหวาน) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งเต็มวันเมืองฟุกุโอกะ,ชมภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ,ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ,เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน,ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง,พิเศษ แช่ออนเซ็น Free Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 มิถุนายน 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 17,888 25,788 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หอคอยโตเกียวสกายทรี ออนเซ็น กินปู ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI FREEDAY ) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : วัดอาซากุสะ–หอคอยโตเกียวสกาย ทรี-โกเทมบะ-เอ้าท์เล็ต–อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์-แช่น้ำออนเซ็น (-/L/D)
Day 3: : ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว–เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ -โอไดบะ (B/L/-)
Day 4 : อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ B/-/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หอคอยโตเกียวสกายทรี กินปู(TOKYO FUJI FREEDAY) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดอาซากุสะ,หอคอยโตเกียวสกาย ทรี-โกเทมบะ,เอ้าท์เล็ต,อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์,แช่น้ำออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ,บริเวณชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น,หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ,โอไดบะ,อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
17,990
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 สิงหาคม 2562 22,990 28,990 22,990 22,990 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 22,990 28,990 22,990 22,990 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 22,990 28,990 22,990 22,990 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 22,990 28,990 22,990 22,990 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 20,990 26,990 20,990 20,990 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 20,990 26,990 20,990 20,990 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 17,990 23,990 17,990 17,990 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 21,990 27,990 21,990 21,990 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 20,990 26,990 20,990 20,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ –โออิโนะ ฮัคไค– โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK –ชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดอาซากุสะ,โออิโนะ ฮัคไค,โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้นและ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK,ชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 17,999 23,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 19,999 25,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO เฉียบ) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาวา – โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร (-/L/-)
Day 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ทานุกิโคจิ – DUTY FREE (B/-/D)
Day 4 : สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO เฉียบ) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน AIR ASIA X,เมืองอาซาฮิคาวา,โทมิตะ ฟาร์ม,ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม,ซัปโปโร,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ทานุกิโคจิ,DUTY FREE,พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา,เมนูซาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์,โรงแรมใกล้ที่ช้อปปิ้ง ช้อปิ้งอย่างจุใจ,อาบน้ำแร่แช่ ออนเซน เพื่อสุขภาพ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
18,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 19,876 27,776 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 19,876 27,776 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
10 มิถุนายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 19,876 27,776 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 19,876 27,776 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
1 กรกฎาคม 2562 20,876 28,776 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 23,876 31,776 23,876 23,876 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 23,876 31,776 23,876 23,876 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 21,876 29,776 21,876 21,876 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 22,876 30,776 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ล่องเรือหงส์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ทะเลสาบยามานะกะโกะ-ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : โอชิโนะฮักไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ (B/L/-)
Day 4 : ทาคายาม่า–ลิตเติ้ลเกียวโต–หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–วัดโอสุคันนอน–ช้อปปิ้งย่านโอสุ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ล่องเรือหงส์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง(HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X, ทะเลสาบยามานะกะโกะ,ล่องเรือหงส์,ออนเซ็น,โอชิโนะฮักไก,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,โออิชิปาร์ค,ปราสาทมัตสึโมโต้,อิออนมอลล์,ทาคายาม่า,ลิตเติ้ลเกียวโต,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,วัดโอสุคันนอน,ช้อปปิ้งย่านโอสุ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
18,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 18,876 26,776 18,876 18,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเช็นธรรมชาติ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ (B/-/-)
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์,เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ,พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
18,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 21,888 29,788 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผู่หลี่-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง,ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน),พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา,พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
18,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง