Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก โตเกียวช่อม่วง) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 5 : นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี,ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ,ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์,เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ,ภูเขาไฟฟูจิ,บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง,พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น,บินโดยสายการบิน THAI LION AIR
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 มิถุนายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
31 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
1 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก โตเกียว ม่วงมณี) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โอไดบะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 5 : นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ,โอไดบะ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ทานขาปูยักษ์,ภูเขาไฟฟูจิ,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง),บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,999 22,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์ - Fantasy Park-สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) -พักบนบานาฮิลล์ (-/L/D)
Day 2 : บานาฮิลล์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -นั่งกระเช้าลง- สวนน้ําพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) – วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง-พักOnsenทีบานา (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำ Ebisu Than Tai – เมืองดานัง -วัดหลิงอึ๋ง- เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพาน ญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง (B/L/D)
Day 4 : เมืองดานัง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง -กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง,เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์,เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ,ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก,สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ,ได้ตื่นตากับ สวนน้ําพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ํากลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น,พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์,FREE WIFI ON BUS
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โอซาก้า อะไรว่ะ) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ (-/L/D)
Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000) (B/-/-)
Day 4 : โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
โอซาก้า,นารา,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,ปราสาทโอซาก้า,ห้าง Donton Plaza,ชินไซบาชิ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ,เกียวโต,อาราชิยาม่,ป่าไผ่,ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชา,ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,โกเบ,ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 15,888 24,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ ทานขาปูยักษ์บุฟเฟต์ -แช่ออนเซน (-/-/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ล่องเรือหงส์ ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 4: อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ ย่านโอไดบะ ย่านชินจุกุ (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,ออนเซ็น,ชมดอกลาเวนเดอร์,ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์,อาน้ำแร่ แช่ออนเซน,ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,อิสระท่องเที่ยว,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 16,876 24,876 16,876 16,876 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 16,876 24,876 16,876 16,876 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 16,876 24,876 16,876 16,876 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 16,876 24,876 16,876 16,876 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
10 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
1 กรกฎาคม 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 24,876 32,876 24,876 24,876 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 28,876 36,876 28,876 28,876 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 24,876 32,876 24,876 24,876 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 24,876 32,876 24,876 24,876 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 25,876 33,876 25,876 25,876 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 23,876 31,876 23,876 23,876 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 23,876 31,876 23,876 23,876 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 22,876 45,752 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกลาเวนเดอร์ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (B/-/-)
Day 4 : นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบิน ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
โตเกียว,ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น,ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ,ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 16,888 24,788 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 18,888 26,788 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 20,888 28,788 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 19,888 27,788 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ชมกั้นดั้มตัวใหญ่ (B/L/-)
Day 4 : อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 5 : วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,ชงชาแบบญี่ปุ่น,แช่ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5),ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,หมู่บ้านน้ำใส,โอชิโนะฮัคไค,ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ชมกั้นดั้มตัวใหญ่,อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์,วัดนาริตะซัน,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 19,999 28,899 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 20,999 29,899 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 19,999 28,899 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
10 มิถุนายน 2562 16,999 25,899 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 20,999 29,899 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 21,999 30,899 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 22,999 31,899 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 24,999 33,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 24,999 33,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 24,999 33,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 26,999 35,899 26,999 26,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 25,999 34,899 25,999 25,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 24,999 33,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 29,999 38,899 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 29,999 38,899 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ชมซากุระ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ลาลาลอย) [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (-/-/D)
Day 2 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – นาริตะ (B/L/-)
Day 3 : อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
Day 4 : วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,,วัดอาซากุสะ,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น,และอาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK,หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ,อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์,อิออน มอลล์ นาริตะ,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
22 กรกฎาคม 2562 16,999 22,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 18,999 24,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมพิงค์มอส ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO PINKMOSS ปะทะ ลาเวนเดอร์) [JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) -โอชิโนะ ฮัคไค-ทุ่งลาเวนเดอร์-ทานขาปูยักษ์บุฟเฟต์ -แช่ออนเซน (-/-/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ล่องเรือหงส์ ฟูจิคิว-ไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 4: อิสระท่องเที่ยว-ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี -วัดอาซากุสะ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านโอไดบะ-ย่านชินจุกุ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) ,โอชิโนะ ฮัคไค,ทุ่งลาเวนเดอร์,ทานขาปูยักษ์บุฟเฟต์ ,แช่ออนเซน,ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,ล่องเรือหงส์ ฟูจิคิว,ไฮแลนด์,อิสระท่องเที่ยว,ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี,วัดอาซากุสะ,ศาลเจ้าเมจิ,ย่านฮาราจูกุ,ย่านโอไดบะ,ย่านชินจุกุ,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
17,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 มิถุนายน 2562 25,876 33,876 25,876 25,876 ทัวร์เต็ม
1 กรกฎาคม 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 17,876 25,876 17,876 17,876 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 18,876 26,876 18,876 18,876 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 24,876 32,876 24,876 24,876 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 24,876 32,876 24,876 24,876 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 25,876 33,876 25,876 25,876 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 22,876 30,876 22,876 22,876 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 21,876 29,876 21,876 21,876 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 19,876 27,876 19,876 19,876 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 20,876 28,876 20,876 20,876 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 23,876 31,876 23,876 23,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN BEST SUMMER) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : ฟูจิชั้น5 - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (B/-/-)
Day 5 : วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (JAPAN BEST SUMMER) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไก,ฟรีเดย์ 1วัน,เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม,ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน,บุฟเฟ่ต์ขาปู,ไม่อั้น
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 17,888 26,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 18,888 27,388 18,888 18,888 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 22,888 31,388 22,888 22,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 23,888 32,388 23,888 23,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 25,888 34,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 19,888 28,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 24,888 33,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 21,888 30,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง