Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ออนเซ็น


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี (B/L/D)
Day 5 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 6 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
24,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
26 กันยายน 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง) [SEP] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-ภูเขาไฟฟูจิ–อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น–บุฟเฟ่ต์ ขาปู (-/-/D)
Day 3 : โอชิโนะ ฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-JTC DUTY FREE-วัดอาซากุสะ-หอคอยโตเกียวสกาย ทรี–ย่านโอไดบะ- (B/L/-)
Day 4 : นิกโก้-Nikko- ทะเลสาบชูเซนจิ-วัดนาริตะซัง-อิออน มอลล์ (B/-/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล,ภูเขาไฟฟูจิ,อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น,บุฟเฟ่ต์ ขาปู,โอชิโนะ,ฮัคไค,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,JTC DUTY FREE,วัดอาซากุสะ,หอคอยโตเกียวสกาย ทรี,ย่านโอไดบะ,หุบเขาโอวาคุดานิ,นิกโก้,Nikko,ทะเลสาบชูเซนจิ,วัดนาริตะซัง,อิออน มอลล์,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
25,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 25,876 33,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท กินขาปูยักษ์ ออนเช็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO SKI SNOW) [NOV-DEC] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อาซาฮิกาว่า (-/-/-)
Day 3 : shikisai no-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-DUTY FREEE (B/-/D)
Day 4 : หุบเขาจิโกคุดานิ-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล-คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (B/L/-)
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B/-/-)
Day 6 : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ตลาดโจไก อิจิบะ-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ฮอกไกโด,สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า,อาซาฮิกาว่า,shikisai no,เมืองโอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,นาฬิกาไอน้ำ,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-DUTY FREEE, หุบเขาจิโกคุดานิ,ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล,คิโรโระ สโนว์ เวิลด์,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,ตลาดโจไก อิจิบะ,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
25,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 พฤศจิกายน 2562 25,876 35,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 28,876 38,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 28,876 38,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 28,876 38,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 30,876 40,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 47,876 57,776 47,876 47,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท กินขาปูยักษ์ ออนเช็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็ง ปี 2) [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : เมืองอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-แช่ออนเช็นธรรมชาติ(-/-/-)
Day 3 : ล่องเรือตัดน้ำแข็ง- พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง-อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า (B/L/-)
Day 4 : shikisai no-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-DUTY FREEE (B/-/D)
Day 5 : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ตลาดโจไก อิจิบะ-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ฮอกไกโด,เมืองอาซาฮิคาว่า,สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า,แช่ออนเช็นธรรมชาติ,ล่องเรือตัดน้ำแข็ง,พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง,อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า,shikisai no,เมืองโอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,นาฬิกาไอน้ำ,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ,DUTY FREEE,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,ตลาดโจไก อิจิบะ,บินโดยสายการบิน NOK SCOOT
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม
ราคาเริ่มต้น
25,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 มกราคม 2563 25,876 34,776 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
22 มกราคม 2563 29,876 38,776 29,876 29,876 เช็คที่นั่ง
29 มกราคม 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
5 กุมภาพันธ์ 2563 37,876 46,776 37,876 37,876 เช็คที่นั่ง
12 กุมภาพันธ์ 2563 29,876 38,776 29,876 29,876 เช็คที่นั่ง
19 กุมภาพันธ์ 2563 29,876 38,776 29,876 29,876 เช็คที่นั่ง
26 กุมภาพันธ์ 2563 29,876 38,776 29,876 29,876 เช็คที่นั่ง
4 มีนาคม 2563 29,876 38,776 29,876 29,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO FLOWER LAVENDER) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนิวชิโตะเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ ออนเซ็น (-/L/D)
Day 3 : ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ – เมืองบิเอะ - ซัปโปโร (B/L/-)
Day 4 : อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ ซื้อบัสเสริมเที่ยว (B/-/-)
Day 5 : ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ฮอกไกโด,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,สวนโอโดริ,หอนาฬิกาซัปโปโร,โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ,Duty Free ,โอตารุ ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,คิโรโระ ออนเซ็น,ฟูราโน่,โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์,ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ,เมืองบิเอะ,ซัปโปโร,อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ ซื้อบัสเสริมเที่ยว,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
25,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 28,888 38,388 28,888 28,888 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 31,888 41,388 31,888 31,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 28,888 38,388 28,888 28,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สกีรีสอร์ท กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอศกรีม มหาชน) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ (-/L/D)
Day 3 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ (B/L/-)
Day 4 : เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
โตเกียว,เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง,นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ,พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้,เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน,บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,FREE WIFI ON BUS,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
25,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
1 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 28,888 36,788 28,888 28,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 28,888 36,788 28,888 28,888 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 28,888 36,788 28,888 28,888 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 27,888 35,788 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 28,888 36,788 28,888 28,888 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 29,888 37,788 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 29,888 37,788 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 29,888 37,788 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 31,888 39,788 31,888 31,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 33,888 41,788 33,888 33,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 35,888 43,788 35,888 35,888 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 35,888 43,788 35,888 35,888 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 35,888 43,788 35,888 35,888 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 31,888 39,788 31,888 31,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปู (B/L/D)
Day 3 : พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ (B/L/-)
Day 4 : วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล์ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
โตเกียว,ขอพร ณ วัดอาซากุสะ,ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น,เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ,ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ,เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด,ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ,บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
25,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 25,888 33,788 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า นารา กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง) [JUL-SEP] 6วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินนาโกย่า) (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ (-/L/-)
Day 3 : เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (B/-/-)
Day 5 : เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคันไซ (B/-/-)
Day 6 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
นาโกย่า,ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก],ศาลเจ้าโอสึคันนง ,ช้อปปิ้งโอสึ,ศาลเจ้าอะสึตะ,ช้อปปิ้งซาคาเอะ,เมืองเกียวโต,วัดคินคาคุจิ,กิจกรรมชงชา,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,เมืองโอซาก้า,ช้อปปิ้ง โดตงโบริ,ช้อปปิ้งชินไชบาชิ,อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN,เมืองนารา,วัดโทไดจิ,OSAKA EXPO CITY,อิออน มอลล์,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
25,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 ทัวร์เต็ม
9 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 26,900 34,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 25,900 33,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (เลสโก บุษบาหรรษา) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – ช้อปปิ้งอิออน (-/L/-)
Day 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (B/L/D)
Day 4 : อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (B/-/-)
Day 5 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
Day 6 : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ฮอกไกโด,ชมความงานสวนดอกไม้ 2 สวน ที่บานสะพรั่ง ณ ฟูราโน่,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1วัน,บ่อน้ำสีฟ้า,สวนโอโดริ,ฟาร์มโทมิตะ คลองโอตารุ อุทยานโมอาย,ทำเนียบเก่ารัฐบาล,เที่ยวตลาดปลาซัปโปโรโจไก,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ดิวตี้ฟรี,ตลาดซัปโปโรโจไก,มิตซุยเอ้าท์เล็ท,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิม,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
25,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 สิงหาคม 2562 30,999 38,999 30,999 30,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 27,999 35,999 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 30,999 38,999 30,999 30,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 27,999 35,999 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 27,999 35,999 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 29,999 37,999 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – ช้อปปิ้งอิออน (-/L/-)
Day 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (B/L/D)
Day 4 : อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (B/-/-)
Day 5 : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ฮอกไกโด,ฟูราโน่,โทมิตะ ฟาร์ม,สวนชิกิไซโนะโอกะ,บ่อน้ำสีฟ้า,อาซาฮิกาว่า,ช้อปปิ้งอิออน,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,อุทยานโมอาย,ตลาดซัปโปโรโจไก,มิตซุยเอ้าท์เล็ท,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้หลากสี,ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า,ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ,ช็อปปิ้งจุใจ ห้างจัสโก้อิออน,ดิวตี้ฟรี,มิตซุย เอ้าท์เล็ต,ย่านทานุกิโคจิ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูชูไว,ปูขน,ปูทาราบะ,บินโดยสายการบิน AIR ASIA X
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
25,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 28,999 36,999 28,999 28,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 28,999 36,999 28,999 28,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 28,999 36,999 28,999 28,999 ทัวร์เต็ม
31 กรกฎาคม 2562 28,999 36,999 28,999 28,999 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 27,999 35,999 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 26,999 34,999 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง