Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์หน้าหนาว


ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ROMANTIC JEJU IN JANUARY) [JAN] 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-)
Day 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา (-/L/D)
Day 3 : ร้านน้ำมันสน – ดอกทงแบค – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขาซองซาน อิลจูบง – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (B/L/D)
Day 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ROMANTIC JEJU IN JANUARY) [JAN] 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET,อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน,พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค,สวนส้มไร้เมล็ด,ภูเขาซองอัค,วัดซันบังซา,ร้านน้ำมันสน,ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย,หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ,ชายหาดกวางชิกิ,ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง,พิพิธภัณฑ์แฮนยอ,ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป,ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร,ร้านค้าสมุนไพร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต,ศูนย์เครื่องสำอาง,ศูนย์โสม,ดิวตี้ฟรี,ดาวทาวน์เมืองเชจู
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
9,600
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มกราคม 2563 11,600 16,500 11,600 11,600 เช็คที่นั่ง
2 มกราคม 2563 11,600 16,500 11,600 11,600 เช็คที่นั่ง
3 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
4 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
5 มกราคม 2563 9,600 14,500 9,600 9,600 เช็คที่นั่ง
6 มกราคม 2563 9,600 14,500 9,600 9,600 เช็คที่นั่ง
7 มกราคม 2563 9,600 14,500 9,600 9,600 เช็คที่นั่ง
8 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
11 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
12 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
13 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
14 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
15 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
16 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
17 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
18 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
19 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
20 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
21 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
22 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
23 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
24 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
25 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
26 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
27 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
28 มกราคม 2563 9,900 14,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
29 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง
30 มกราคม 2563 10,500 15,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
31 มกราคม 2563 10,200 15,100 10,200 10,200 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - The Place (B/L/D)
Day 4 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 5 : วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก,ภูเขาเทียนเหมินซาน,ถ้ำประตูสวรรค์,แกรนด์แคนยอน,สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก,ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน,ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง,เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
28 กุมภาพันธ์ 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
2 มีนาคม 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
7 มีนาคม 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
9 มีนาคม 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
14 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
16 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
21 มีนาคม 2562 9,988 14,488 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
21 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
23 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
23 มีนาคม 2562 9,988 14,488 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
28 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
30 มีนาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
4 เมษายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
6 เมษายน 2562 12,888 17,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 18,888 23,388 21,888 21,888 ทัวร์เต็ม
18 เมษายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
20 เมษายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
25 เมษายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
2 พฤษภาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 12,888 17,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
29 สิงหาคม 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,888 14,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,888 15,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 12,888 17,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,888 17,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 11,888 16,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG SHOPPING 2019) [AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน (B/L/-)
Day 3 : อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Option 1.กระเช้านองปิง360 2. Disney Land สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG SHOPPING 2019) [AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,ฮ่องกง Shopping 2019,เจ้าแม่กวนอิม,รีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ),ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก๊ต,Option1. เสริมกระเช้านองปิง360 ไป-กลับ 1,200 บาท/ท่าน,Option2. DISNEY LAND 3,000บาท /ท่าน,โดยสายการบิน Hongkong Airlines
  สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 สิงหาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,111 16,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 11,111 16,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,111 16,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land – เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์– ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ (B/L/D)
Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,ฮ่องกง,เซินเจิ้น,ดิสนี่ย์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่น),เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งนาธาน,Shabu Shabu,เมนูบะหมี่เกี้ยวต้นตำหรับเจ้าอร่อย,โชว์พิเศษ ผลงานจางอี้โหม๋ว,Splendid of China,โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES
  สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land – เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์– ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ (B/L/D)
Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,ฮ่องกง,เซินเจิ้น,ดิสนี่ย์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่น),เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งนาธาน,Shabu Shabu,เมนูบะหมี่เกี้ยวต้นตำหรับเจ้าอร่อย,โชว์พิเศษ ผลงานจางอี้โหม๋ว,Splendid of China,โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
29 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
30 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,หาดหมีเคว,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 เมษายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (-/L/D)
Day 2 : พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก (B/L/D)
Day 3 : วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 มิถุนายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,หาดหมีเคว,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (-/L/D)
Day 2 : พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก (B/L/D)
Day 3 : วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กันยายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เมืองฮานอย,เมืองซาปา,นั่งรถไฟเมืองซาปา,กระเช้าไฟฟ้า,ยอดเขาฟานซิปัน,หมู่บ้านก๊าตก๊าต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต,วัดเจิ่นกว๊อก,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย,ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามความชอบ หลากสไตล์ ตามใจคุณ
ในราคาสบายกระเป๋า มั่นใจบริษัททัวร์ตัวจริง

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ได้หลากสไตล์ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์สกีรีสอร์ท , ทัวร์ชมดอกซากุระ , ทัวร์พรีเมี่ยม หรูหรา 5 ดาว , ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์บินตรง , ทัวร์ 2 ประเทศ สุดคุ้ม , ทัวร์แสวงบุญ , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ , ทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ , ทัวร์ชมดอกทิวลิป , ทัวร์หรู 5 ดาว , ทัวร์กินปู , ทัวร์ออนเซ็น , ทัวร์ล่องเรือ สำราญ , ทัวร์ชิมสตรอเบอรี่ , ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า , ทัวร์ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเทศกาล วันหยุดพิเศษ
เที่ยวยกก๊วนได้ ไม่ต้องลางานเยอะ จัดเต็มกับโปรโมชั่นทัวร์ดีๆ ทุกวันสำคัญ

เลือกเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ได้ทุกเทศกาล วันหยุดพิเศษ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์วันเด็ก,ทัวร์วันตรุษจีน,ทัวร์วันวาเลนไทน์,ทัวร์วันมาฆบูชา,ทัวร์วันจักรี,ทัวร์วันสงกรานต์,ทัวร์วันแรงงาน,ทัวร์วันฉัตรมงคล,ทัวร์วันวิสาขบูชา,ทัวร์วันเข้าพรรษา,ทัวร์วันอาสาฬหบูชา,ทัวร์วันแม่,ทัวร์วันปิยะ,ทัวร์วันพ่อ,ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ,ทัวร์วันออกพรรษา,ทัวร์วันลอยกระทง,ทัวร์วันคริสมาสต์, ทัวร์ปีใหม่ จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines

เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines กว่า 80 สายการบินชั้นนำในโลก มีให้ท่านเลือกจนจุใจ ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...