Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ล่องเรือ


ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา (-/L/D)
Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม,ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี,ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ,นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม,แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา (-/L/D)
Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม,ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี,ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ,นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม,แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา (-/L/D)
Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม,ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี,ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ,นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม,แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 มกราคม 2563 12,900 14,900 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
24 มกราคม 2563 11,900 13,900 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
14 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 15,900 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
28 กุมภาพันธ์ 2563 12,900 14,900 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
13 มีนาคม 2563 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
27 มีนาคม 2563 11,900 13,900 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา (-/L/D)
Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม,ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี,ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ,นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม,แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 10,900 12,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 12,900 14,900 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 14,900 16,900 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO WOW) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง (-/-/-)
Day 2 : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER – วัดจูหลินซาน – GLORIA OUTLETS -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO WOW) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINE,ไถจง,หนานโถว,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองจีหลง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,น้ำตกสือเฟิ่น,ปล่อยโคมลอย,ร้านขนมพายสับปะรด,วัดจูหลินซาน,Gloria Outlets,เมนูชวนชิม..เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู๊ด สไตล์ไต้หวัน,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
21 มิถุนายน 2562 14,900 17,400 14,900 13,900 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 14,900 17,400 14,900 13,900 ทัวร์เต็ม
1 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 17,900 20,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN TOP TAROKO) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – GLORIA OUTLETS – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง –ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – โรงแรมน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว (B/L/D)
Day 3 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ดิวตี้ฟรี – โรงแรม (B/L/D)
Day 4 : ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM POWER CENTER – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN TOP TAROKO) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟไปเช้าเย็นกลับ,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),ร้านสร้อย,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,GLORIA OUTLETS,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนพื้นเมือง,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,955
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป (B/L/D)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป– GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองไถจง,สวนดอกไม้จงเซ่อ,ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เมืองจีหลง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,น้ำตกสือเฟิ่น,ปล่อยโคมลอย,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีนซีฟู๊ด, พระกระโดดกำแพง,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
20,955
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว (-/L/D)
Day 3 : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 4 : เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ตลาดซีเหมินติง,ไถจง,หนานโถว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองจีหลง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์,อาหารจีนซีฟู๊ด,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,ไถจง,หนานโถว,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,โดยสายการบินชั้นนำสายการบิน EVA AIR
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
21,600
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 22,600 26,600 22,600 21,600 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมวน้ำ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO SUPER SAVE) [DEC] 5วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (-/-/-)
Day 2 : สิงคโปร์ - เพิร์ธ - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำสวอน - ฟรีแมนเทิล - ช้อปปิ้ง (-/L/D)
Day 3 : เพิร์ธ - อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 4 : เพิร์ธ - ร็อคกิ้งแฮม - ล่องเรือชมแมวน้ำ - Penguin Island - ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน (B/L/-)
Day 5 : เพิร์ธ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมวน้ำ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO SUPER SAVE) [DEC] 5วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เพิร์ธ,ชมเมือง,ฟรีแมนเทิล,ชมแม่น้ำสวอน,อิสระเที่ยวเต็มวัน,ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท,พิเศษ ล่องเรือชมแมวน้ำและชมนกเพนกวิ้นที่ Penguin Island
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
37,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 ธันวาคม 2562 37,500 42,400 37,500 37,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมวน้ำ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO SUPER SAVE) [SEP] 5วัน 3คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (-/-/-)
Day 2 : สิงคโปร์ - เพิร์ธ - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำสวอน - ฟรีแมนเทิล - ช้อปปิ้ง (-/L/D)
Day 3 : เพิร์ธ - อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 4 : เพิร์ธ - ร็อคกิ้งแฮม - ล่องเรือชมแมวน้ำ - Penguin Island - ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน (B/L/-)
Day 5 : เพิร์ธ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแมวน้ำ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO SUPER SAVE) [SEP] 5วัน 3คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เพิร์ธ,ชมเมือง,ฟรีแมนเทิล,ชมแม่น้ำสวอน,อิสระเที่ยวเต็มวัน,ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท,พิเศษ ล่องเรือชมแมวน้ำและชมนกเพนกวิ้นที่ Penguin Island
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
37,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กันยายน 2562 37,500 42,400 37,500 37,500 เช็คที่นั่ง