Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่ (B/L/-)
Day 3 : จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน AIR ASIA,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,โบสถ์เซ็นต์ปอล,เวเนเชี่ยน,จูไห่,เซินเจิ้น,สวนดอกไม้ฮอลแลนด์,วัดกวนอู,ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน,ถนนคู่รัก,สาวงามหวีหนี่
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
6,789บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 6,789 10,789 6,789 6,789 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 9,789 13,789 9,789 9,789 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 9,789 13,789 9,789 9,789 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 11,789 16,789 11,789 11,789 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 6,789 10,789 6,789 6,789 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 6,789 10,789 6,789 6,789 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้ง (MACAO 3 เมือง) [JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่ (B/L/D)
Day 3 : จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง (MACAO 3 เมือง) [JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU,จูไห่,เซินเจิ้น,ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก,ร้านผ้า,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่,จูไห่,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดเจ้าแม่กวนอิม,โบสถ์เซ็นต์ปอล,เวเนเชี่ยน,The Parisian Macao,มาเก๊า
  มิถุนายน
6,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน ชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เหมา เหมา) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - เซินเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่ (B/L/D)
Day 3 : จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน ชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เหมา เหมา) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA ,เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่,ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่,ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน,ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ,ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า,ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
7,777บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 10,777 14,777 10,777 10,777 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 10,777 14,777 10,777 10,777 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 10,777 14,777 10,777 10,777 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,900 18,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,777 14,777 10,777 10,777 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,777 14,777 10,777 10,777 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SUMMER IN MACAU) [MAY-JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่ (B/L/D)
Day 3 : จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SUMMER IN MACAU) [MAY-JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU,เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”,ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort,ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส,สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น,ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์,เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง,เป็ดปักกิ่ง
  มิถุนายน
7,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 10,900 13,900 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 10,900 13,900 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ เวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นต์ปอล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เก๋า เก๋า) [MAY-JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ (B/L/D)
Day 3 : จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ เวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นต์ปอล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มาเก๊า เก๋า เก๋า) [MAY-JUN] 3วัน 2คืน บิน AIR MACAU,เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า,ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort,ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส,สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น,ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์,เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง,เป็ดปักกิ่ง
  มิถุนายน
7,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,900 14,900 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 10,900 13,900 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง เวเนเชี่ยน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดติ่ง มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน (-/-/D)
Day 2 : จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) (B/L/D)
Day 3 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง เวเนเชี่ยน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดติ่ง มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า,ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า,เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น,ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง,ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง
  มิถุนายน / สิงหาคม
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 14,888 18,888 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 14,888 18,888 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 17,888 22,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 14,888 18,888 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 14,888 18,888 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นต์ปอล วิคตอเรียพีค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดคุ้ม มาเก๊า ฮ่องกง) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่ (-/L/D)
Day 2 : จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น (B/L/D)
Day 3 : เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) (B/L/D)
Day 4 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นต์ปอล วิคตอเรียพีค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดคุ้ม มาเก๊า ฮ่องกง) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,สุดคุ้ม เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก,เที่ยวชม เมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่,ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ เป็น สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่,ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน,ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า,ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort ,เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น,ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
12,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 15,900 20,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 16,900 21,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,900 21,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 20,900 26,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 20,900 26,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,900 21,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 20,900 26,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 20,900 26,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง