Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์พม่า ไหว้พระ


  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 เมษายน 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (POPULAR MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (POPULAR MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว NOVOTEL,PULLMAN,LOTTE,ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,999 15,899 11,999 11,488 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน สะพานไม้อูเป่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์ (-/-/D)
Day 2 : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์ (B/L/D)
Day 3 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน สะพานไม้อูเป่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์,นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์,เมนูพิเศษ กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 12,900 14,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,900 18,800 15,900 15,400 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 15,900 18,800 15,900 15,400 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 15,900 18,800 15,900 15,400 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ชุ่มบุญ) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง (B/L/D)
Day 3 : เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ชุ่มบุญ) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,เมืองย่างกุ้ง,วัดไจ้คะวาย,พระราชวังบุเรงนอง,วัดมหาเจดีย์,พระธาตุอินทร์แขวน,เมืองหงสาวดี,เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา),พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว,พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น,เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน),พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์คาบาเอ,เมืองสิเรียม,พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ),พระเจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน สะพานไม้อูเป่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์ (-/-/D)
Day 2 : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์ (B/L/D)
Day 3 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน สะพานไม้อูเป่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์,นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์,เมนูพิเศษ กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 พฤษภาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 11,999 13,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,500 14,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,900 14,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUXURY MYANMAR) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUXURY MYANMAR) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS,เมืองย่างกุ้ง,หงสาวดี,เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา,ไจ้ทีโย,คิมปูนแคมป์,พระธาตุอินทร์แขวน,วัดไจ้คะวาย,เมืองหงสาวดี,พระราชวังบุเรงนอง,พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว,พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น,ช้อปปิ้งตลาดสก็อต,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์คาบาเอ,พระเจดีย์โบตะทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน,วัดงาทัตจี
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 0 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [APR-AUG] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/-/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตลาดสก๊อต (B/L/D)
Day 3 : ย่างกุ้ง – สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [APR-AUG] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย,พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป,พักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL,อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร,แจกฟรี หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี
  เมษายน / พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
12,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 เมษายน 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
10 สิงหาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [APR-AUG] 3วัน 2คืน บิน บิน MYANMAR AIRWAYS

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/-/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตลาดสก๊อต (B/L/D)
Day 3 : ย่างกุ้ง – สิเรียม - เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [APR-AUG] 3วัน 2คืน บิน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
  เมษายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
12,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 เมษายน 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
10 สิงหาคม 2562 12,500 16,400 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUXURY MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUXURY MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด+กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
12,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 พฤษภาคม 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,900 18,800 14,900 14,400 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,999 16,899 12,999 12,499 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,888 16,788 12,888 12,388 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม (-/-/D)
Day 2 : พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ (B/L/D)
Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (B/L/D)
Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์,ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า,ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
12,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 สิงหาคม 2562 15,900 19,400 15,500 14,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,900 16,400 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,900 17,400 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,900 16,400 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,900 17,400 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง