Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์พม่า ไหว้พระ


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO MYANMAR) [OCT-DEC] 1วัน บิน NOK AIR
มื้อ อาหาร : 1 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - เข้าชมช้างเผือก - พระหินอ่อนสนามบินดอนเมือง (-/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO MYANMAR) [OCT-DEC] 1วัน บิน NOK AIR,ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์,ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์,นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน,ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก,เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
4,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 5,299 5,299 5,299 5,299 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 5,299 5,299 5,299 5,299 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 5,599 5,599 5,599 5,599 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 5,599 5,599 5,599 5,599 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 5,599 5,599 5,599 5,599 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 5,299 5,299 5,299 5,299 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 5,499 5,499 5,499 5,499 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 5,099 5,099 5,099 5,099 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
1 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 5,599 5,599 5,599 5,599 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 5,599 5,599 5,599 5,599 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 4,999 4,999 4,999 4,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 6,599 6,599 6,599 6,599 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 6,599 6,599 6,599 6,599 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 6,599 6,599 6,599 6,599 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน) [SEP] 1วัน บิน NOK AIR
มื้อ อาหาร : 1 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง (-/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน) [SEP] 1วัน บิน NOK AIR,สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า),ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์,ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์,สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน),สักการะวัดพระหินอ่อน,ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต,อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร,ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว,ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
5,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 5,555 5,555 5,555 5,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 5,555 5,555 5,555 5,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 5,555 5,555 5,555 5,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 5,555 5,555 5,555 5,555 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 5,555 5,555 5,555 5,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 5,990 5,990 5,990 5,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระนอนเจ๊าทัตจี - เจดีย์ซูเล - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดเอ็งดอยา - วัดบารมี - สนามบิน (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR,ย่างกุ้ง,เจดีย์กาบาเอ,พระพุทธรูปงาทัตจี,พระนอนเจ๊าทัตจี,เจดีย์ซูเล,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,สิเรียม,เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา,ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดเอ็งดอยา,วัดบารมี
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
6,299
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 7,799 9,699 7,799 7,799 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 7,799 9,699 7,799 7,799 ทัวร์เต็ม
21 กรกฎาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 7,999 9,899 7,999 7,999 ทัวร์เต็ม
29 กรกฎาคม 2562 7,799 9,699 7,799 7,799 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 7,999 9,899 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 7,999 9,899 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [SEP-OCT] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระนอนเจ๊าทัตจี - เจดีย์ซูเล - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดเอ็งดอยา - วัดบารมี - สนามบิน (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [SEP-OCT] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR,ย่างกุ้ง,เจดีย์กาบาเอ,พระพุทธรูปงาทัตจี,พระนอนเจ๊าทัตจี,เจดีย์ซูเล,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,สิเรียม,เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา,ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดเอ็งดอยา,วัดบารมี
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
6,299
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 กันยายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 7,999 9,899 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 7,999 9,899 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [NOV] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระนอนเจ๊าทัตจี - เจดีย์ซูเล - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดเอ็งดอยา - วัดบารมี - สนามบิน (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระ 9 วัด) [NOV] 2วัน 1คืน บิน THAI LION AIR,ย่างกุ้ง,เจดีย์กาบาเอ,พระพุทธรูปงาทัตจี,พระนอนเจ๊าทัตจี,เจดีย์ซูเล,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,สิเรียม,เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา,ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดเอ็งดอยา,วัดบารมี
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
6,299
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 พฤศจิกายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 6,777 8,677 6,777 6,777 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 6,299 8,199 6,299 6,299 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า บุญรักษา) [JUN-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า บุญรักษา) [JUN-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI AIR ASIA,เจดีย์ชเวดากอง,พระนอนตาหวาน,เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ),พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ,วัดพระเขี้ยวแก้ว,วัดบารมี,เจดีย์กาบาเอ,ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
6,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด) [JUN-SEP] 2วัน 1คืน บิน NOK AIR
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) วัดพระเขี้ยวแก้วเจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยีเจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด) [JUN-SEP] 2วัน 1คืน บิน NOK AIR,เจดีย์ชเวดากอง,พระนอนตาหวาน,เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ),พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ,วัดพระเขี้ยวแก้ว,วัดบารมี,เจดีย์กาบาเอ,วัดพระหินอ่อน,ช้างเผือก,ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
6,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 7,999 9,499 7,999 7,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 7,999 9,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 7,999 9,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 7,999 9,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 7,999 9,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 6,555 8,055 6,555 6,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 6,999 8,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าปังปัง) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี - วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าปังปัง) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES,พระลาภมุนี,วัดพระเขี้ยวเเก้ว,เจดีย์มหาวิชยะ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระนอนตาหวาน,วัดงาทัตจี,วัดบารมี,เจดีย์กาบาเอ,ตลาดสก็อต
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
6,797
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 7,997 9,897 7,997 7,997 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 7,997 9,897 7,997 7,997 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 7,997 9,897 7,997 7,997 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 7,997 9,897 7,997 7,997 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าปังปัง) [SEP] 2วัน 1คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี - วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าปังปัง) [SEP] 2วัน 1คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES,พระลาภมุนี,วัดพระเขี้ยวเเก้ว,เจดีย์มหาวิชยะ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระนอนตาหวาน,วัดงาทัตจี,วัดบารมี,เจดีย์กาบาเอ,ตลาดสก็อต
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
6,797
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 6,797 8,697 6,797 6,797 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า บุญพา วาสนาส่ง) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า บุญพา วาสนาส่ง) [JUL-AUG] 2วัน 1คืน บิน THAI AIR ASIA,สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า),ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว,ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์,ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์,สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต),ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต,อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร,พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
6,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 7,900 9,400 7,900 7,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 6,900 8,400 6,900 6,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 7,900 9,400 7,900 7,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 6,900 8,400 6,900 6,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 7,900 9,400 7,900 7,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 6,900 8,400 6,900 6,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 8,900 10,400 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 8,900 10,400 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 7,900 9,400 7,900 7,900 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 6,900 8,400 6,900 6,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 8,900 10,400 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 8,900 10,400 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง