Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์พม่า ชเวดากอง


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR,หงสาวดี,วัดไจ้คะวาย,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์,พระราชวังบุเรงนอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระนอนตาหวาน,เจดีย์ชเวดากอง,เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ),เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ),ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดพระหินอ่อน,ช้างเผือก
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ธรรมะสวัสดี) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAY
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ธรรมะสวัสดี) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAY,เมืองย่างกุ้ง,เมืองหงสา,พระราชวังบุเรนอง,เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา),นั่งกระเช้าไฟฟ้า,พระธาตุอินทร์แขวน,ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย,พระนอนยิ้มหวาน,เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ),เมืองย่างกุ้ง,ตลาดสก็อต,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดคาบาเอ,ร่วมพิธีเทินพระธาตุ,เจดีย์โบตาทาวน์,เทะทันใจ,เทพกระซิบ,พระนอนยิ้มหวาน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์ (-/L/D)
Day 2 : ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง (B/L/D)
Day 3 : ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR,เมืองแปร,พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร,เจดีย์เบเบพญา,เจดีย์บอว์บอว์จีพญา,เลเมียตหน่า,พญาจี,เจดีย์ชเวซันดอร์,ตลาดเช้าเมืองแปร,เมืองถ่นโบ่,เขาอะเกาก์เตาง์,หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น),พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระนอนตาหวาน,วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,900 13,400 10,500 9,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,900 16,400 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,900 13,400 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,900 14,400 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO JAI JAI MYANMAR) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO JAI JAI MYANMAR) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน,สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต,ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ,อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง,น้ำดื่ม,ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว,แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า,ร่ม,สมุดสวดมนต์,คู่มือพม่า)
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 10,900 13,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,900 15,900 12,500 11,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,900 13,900 10,500 9,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 11,900 14,900 11,500 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (-/L/D)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [OCT-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (-/L/D)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ธรรมะสวัสดี) [JAN] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAY
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ธรรมะสวัสดี) [JAN] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAY,เมืองย่างกุ้ง,เมืองหงสา,พระราชวังบุเรนอง,เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา),นั่งกระเช้าไฟฟ้า,พระธาตุอินทร์แขวน,ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย,พระนอนยิ้มหวาน,เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ),เมืองย่างกุ้ง,ตลาดสก็อต,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดคาบาเอ,ร่วมพิธีเทินพระธาตุ,เจดีย์โบตาทาวน์,เทะทันใจ,เทพกระซิบ,พระนอนยิ้มหวาน
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 มกราคม 2563 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
11 มกราคม 2563 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL,สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่สวยงาม,ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,500 17,000 13,500 13,000 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พักโรงแรมสุดหรู Shangri La Hotel ระดับ 5 ดาว,ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 15,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง