Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์นิวซีแลนด์ วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : โอ๊คแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) (-/-/D)
Day 3 : โอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า (B/L/D)
Day 5 : เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - โอ๊คแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบิน (B/L/-)
Day 6 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์,หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์,โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก,รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี,อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ,ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
47,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 ทัวร์เต็ม
20 สิงหาคม 2562 47,999 56,499 47,999 46,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 47,999 56,499 47,999 46,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ช้อปปิ้ง (BW ROMANTIC SOUTH ISLAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช (-/-/-)
Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป -ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล (-/L/D)
Day 3 : ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาพร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมวิวของเมืองควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 5 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ช้อปปิ้ง (BW ROMANTIC SOUTH ISLAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,ทะเลสาบเทคาโป,อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ,นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ,ทะเลสาบวานาก้า,รถไฟทรานซ์อัลไพน์,ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
97,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 พฤษภาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NZ) [MAY-SEP] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 21 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช้อปปิ้ง (-/L/D)
Day 3 : อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 5 : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์ (B/L/D)
Day 6 : ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค (B/L/D)
Day 7 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 8 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 9 : ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NZ) [MAY-SEP] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,Sky Tower,หมู่บ้านฮอบบิต,โรโตรัว,อะโกรโดม,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี,ไคร้สท์เชิร์ช,เทคาโป,ควีนส์ทาวน์ ชมกระโดดบันจึ้,ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw,ทะเลสาบวานาคา,ฟ๊อกซ์ กราเซียร์,นั่งรถไฟสายทรานซ์
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
118,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
10 สิงหาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม