Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์นิวซีแลนด์ บินตรง


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : โอ๊คแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) (-/-/D)
Day 3 : โอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า (B/L/D)
Day 5 : เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - โอ๊คแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบิน (B/L/-)
Day 6 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์,หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์,โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก,รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี,อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ,ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
47,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 49,999 58,499 49,999 48,999 ทัวร์เต็ม
20 สิงหาคม 2562 47,999 56,499 47,999 46,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 47,999 56,499 47,999 46,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท น้ำตกฮูก้า ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON) [OCT-DEC] 6วัน 3คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : โอ๊คแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) (-/-/D)
Day 3 : โอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า (B/L/D)
Day 5 : เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - โอ๊คแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบิน (B/L/-)
Day 6 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท น้ำตกฮูก้า ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON) [OCT-DEC] 6วัน 3คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์,หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์,โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก,รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี,อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ,ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
  ตุลาคม / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
51,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 ตุลาคม 2562 51,999 60,999 51,999 50,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 51,999 60,999 51,999 50,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 51,999 60,999 51,999 50,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน ล่องเรือ LAKELAND QUEEN ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล (-/L/D)
Day 3 : ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า (B/L/D)
Day 5 : ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์ (B/L/D)
Day 6 : สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน ล่องเรือ LAKELAND QUEEN ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AWAYS,ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี,เรนโบว์สปริง,อโกรโดม,เมารีโชว์,น้ำตกฮูก้า,ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม,อิสระช้อปปิ้งเมืองอ๊อคแลนด์,ช้อปปิ้ง NEW MARKET
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
59,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 พฤษภาคม 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 ทัวร์เต็ม
21 พฤษภาคม 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 59,900 71,800 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิต นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง (WINTER IN NEW ZELAND) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : โอ๊คแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์ (-/-/D)
Day 3 : โรโตรัว – Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ (B/L/D)
Day 5 : โอ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village – ช้อปปิ้ง คาสิโน Sky City (B/L/D)
Day 6 : โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิต นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง (WINTER IN NEW ZELAND) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,เกาะเหนือ นครโอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม,เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง,หมู่บ้านฮอบบิตตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก,อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า,ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี,ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม,พิเศษ นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา,ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ,ชมความมหัศจรรย์ถ้ำหนอนเรืองแสง ถ้ำไวโตโม่
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
79,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 75,900 84,800 69,900 63,900 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 75,900 84,800 69,900 63,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 75,900 84,800 69,900 63,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ซิดนีย์ ไคร้สท์เชิร์ช นั่งกระเช้ากอนโดล่า ล่องเรือชมโลมา ช้อปปิ้ง (BW BEAUTIFUL NEW ZEALAND) [AUG-SEP] 6วัน 4คืน บิน Qantas
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์ (-/-/-)
Day 2 : ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค + เล่นลูจ-ชมความงามของทะเลสาบ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์-เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง – อิสระชมการกระโดดบันจี้ หรือ เจ็ตโบ๊ท (B/L/D)
Day 4 : ควีนสทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 5 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรืองชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ซิดนีย์ ไคร้สท์เชิร์ช นั่งกระเช้ากอนโดล่า ล่องเรือชมโลมา ช้อปปิ้ง (BW BEAUTIFUL NEW ZEALAND) [AUG-SEP] 6วัน 4คืน บิน Qantas,นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ,ชมการกระโดดบันจี้,เรือกลไฟโบราณ,วอลเตอร์พีคฟาร์ม,ช้อปปิ้ง,ทะเลสาบเทคาโป,ล่องเรือ Wild Life
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
83,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 สิงหาคม 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน (-/-/D)
Day 3 : แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือกลไฟโบราณ,ชมการตัดขนแกะวอเตอร์พีค,นั่งกระเช้ากอนโดลา,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,อิสระช้อปปิ้ง,ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม,เมืองทไวเซิล,แอชเบอร์ตัน,พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่,ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท,พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์,เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
91,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง (-/-/D)
Day 3 : ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 6 : โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ทะเลสาบพูคากิ,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,ชมทะเลสาปวานากา,โลกปริศนา PUZZLING WORLD,ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์,ชมเมืองโฮกิติกะเมืองแห่งหยก,นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก,เมนูพิเศษ!กุ้งล็อปสเตอร์,เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,นั่งกระเช้ากอนโดล่า,ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม,เมืองทไวเซิล,แอชเบอร์ตัน,พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่,ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท,เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,นั่งกระเช้ากอนโดล่า,เมืองผลไม้ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ช้อปปิ้ง (BW AMAZING NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช (-/-/-)
Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง–แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิล (-/L/D)
Day 3 : ทไวเซิล–ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์- กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+เล่นลูจ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 6 : ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ช้อปปิ้ง (BW AMAZING NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป,อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ,ทไวเซิล,กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ,ทะเลสาบวานาก้า,ฟ๊อกซ์กลาเซียร์,รถไฟทรานซ์อัลไพน์,ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
96,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 พฤษภาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง