ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO WOW WOW) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO WOW WOW) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO WOW WOW) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO WOW WOW) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR

มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 7 มื้อ
Special Tour
DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน (-/-/-)
DAY 2 : เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
DAY 3 : ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ (B/L/-)
DAY 4 : GERMANIUM POWER -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/L/-)
Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER PRO WOW WOW [FEB-MAR] 4 วัน (IT),พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว,อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น : 14,999บาทดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) Request ทัวร์
2017-02-01 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-02 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-04 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-09 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-15 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-16 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-22 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-01 14,999 20,499 14,999 14,999 Request
2017-03-02 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-08 14,999 20,499 14,999 14,999 Request
2017-03-15 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-16 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-22 15,999 21,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม

รายละเอียดการเดินทาง | ITINERARY
คลิกที่นี่เพื่อ ดูโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน-แพคเกจทัวร์ไต้หวัน-Taiwan-Tour นี้ ฉบับเต็ม
  • กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน (-/-/-)

  • เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)

  • ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ (B/L/-)

  • GERMANIUM POWER -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพคเกจทัวร์นี้รวม | Tour Inclusions ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
เงื่อนไขการจองทัวร์ | Terms & Conditions

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี ไม่มีวีซ่า (Non Visa)ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี วีซ่า (Visa) กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริง ส่วนที่เหลือชำระทันทีที่ผลพิจารณาวีซ่าออก หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ | Document

(สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ก่อนส่งมาเพื่อยืนยันการทำจอง ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางได้ ต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง ไป-กลับของรายการทัวร์ที่ลูกค้าจอง )


* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางไทย (Thai's Passport) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด
* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางต่างด้าว (Foreigner's Passport)ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามระบุในรายการทัวร์ (ถ้ามี) )
* เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง | Cancellation Conditions

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกทุกกรณี,การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการคืนเงินใดๆ ให้เป็นไปตามระบุในรายการทัวร์ที่ลูกค้าจองเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ | Remark

* บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
* กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (Delay) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
* หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
2. กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใดตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
3. สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ความผิดพลาดในข้อ 1อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้วการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองส่วนในกรณีอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆกรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่งที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322
4. สำคัญมาก : ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
5. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,การผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ/พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
6. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) Requestทัวร์
2017-02-01 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-02 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-04 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-09 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-15 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-16 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-02-22 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-01 14,999 20,499 14,999 14,999 Request
2017-03-02 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-08 14,999 20,499 14,999 14,999 Request
2017-03-15 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-16 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
2017-03-22 15,999 21,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม

คำค้น: ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, บริษัททัวร์ไต้หวัน


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพจเกจทัวร์ใกล้เคียง ที่คุณอาจสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา (ROMANCE IN TAIWAN) [FEB-MAR] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา (ROMANCE IN TAIWAN) [FEB-MAR] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT


เริ่มต้นที่ 21,777บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TAIWAN แซ่บ แซ่บ) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน Tiger  Air

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TAIWAN แซ่บ แซ่บ) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน Tiger  Air


เริ่มต้นที่ 15,888บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย๋หลิ่ว กระเช้าเมาคง ทะเลสาบสุริยันจันทรา [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน NOKSCOOT

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย๋หลิ่ว กระเช้าเมาคง ทะเลสาบสุริยันจันทรา [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน NOKSCOOT


เริ่มต้นที่ 16,988บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระไต้หวัน (BLOSSOM TAIWAN) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระไต้หวัน (BLOSSOM TAIWAN) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR


เริ่มต้นที่ 23,000บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง ( Requestทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 60

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE


เริ่มต้นที่ 22,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT


เริ่มต้นที่ 16,777บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อารีซัน [MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINE

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อารีซัน [MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINE


เริ่มต้นที่ 29,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง ( Requestทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 60

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [MAR-MAY] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [MAR-MAY] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR


เริ่มต้นที่ 16,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [JUN-AUG] 5วัน 4คืน บิน TIGER AIR

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [JUN-AUG] 5วัน 4คืน บิน TIGER AIR


เริ่มต้นที่ 16,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน TIGER AIR

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ (TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน TIGER AIR


เริ่มต้นที่ 16,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 (TAIWAN TG PROMOTION) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน Thai Airways

ทัวร์ไต้หวัน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 (TAIWAN TG PROMOTION) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน Thai Airways


เริ่มต้นที่ 18,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (กด LIKE TAIWAN) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINE

ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (กด LIKE TAIWAN) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA AIRLINE


เริ่มต้นที่ 31,222บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หมู่บ้านสายรุ้ง อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE

ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หมู่บ้านสายรุ้ง อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE


เริ่มต้นที่ 26,222บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป อาลีซาน แช่น้ำแร่ ล่องเรือ (Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [MAR-MAY] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป อาลีซาน แช่น้ำแร่ ล่องเรือ (Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [MAR-MAY] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR


เริ่มต้นที่ 19,555บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมมั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2015 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้