Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทิเบต ลาซา) [OCT] 5วัน 4คืน บิน SICHUAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู – ลาซา – พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา (B/-/D)
Day 3 : ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดเซอรา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม (B/L/D)
Day 4 : ลาซา – เฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนซอยกว้างซอยแคบ (B/L/D)
Day 5 : ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทิเบต ลาซา) [OCT] 5วัน 4คืน บิน SICHUAN AIRLINES,เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก,ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต,ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง,พระตำหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง
  ตุลาคม
31,599บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
23 ตุลาคม 2562 31,599 35,599 31,599 31,599 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต ลาซา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-NOV] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 13 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู – ลาซา – พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา (B/-/D)
Day 3 : ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม (B/L/D)
Day 4 : ลาซา – ทะเลสาบยัมดรอก (หยางโจวหยง) – วัดเซอรา (B/L/D)
Day 5 : ลาซา – เฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (B/L/D)
Day 6 : ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต ลาซา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-NOV] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES,เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก,ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต,ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง,พระตำหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง,ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์
  กันยายน / พฤศจิกายน
32,599บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
18 กันยายน 2562 33,899 39,399 33,899 33,899 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 32,599 37,099 32,599 32,599 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน) [SEP] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา (B/L/D)
Day 3 : โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ (B/L/D)
Day 4 : ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย-เมืองออร์ดอส (B/L/D)
Day 5 : เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู (B/L/D)
Day 6 : ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน) [SEP] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES,เฉิงตู,โฮฮอท,พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน,วัดต้าเจา,ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ),ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า,ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย),การแสดงรอบกองไฟ,ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน,เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า),อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย,เมืองออร์ดอส,สุสานเจงกีสข่าน,อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย,เขตเมืองใหม่คังปาสือ,ถนนโบราณจินหลี่
  กันยายน
32,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กันยายน 2562 32,999 41,499 32,999 32,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู อูหลู่มู่ฉี ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน) [SEP] 8วัน 7คืน บิน SICHUAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 20 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เมืองเฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง (B/L/D)
Day 3 : อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์-สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี (B/L/D)
Day 4 : ปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่ (B/L/D)
Day 5 : ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา-ปู้เอ่อจิน (B/L/D)
Day 6 : เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน (B/L/D)
Day 7 : แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู (B/L/D)
Day 8 : เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู อูหลู่มู่ฉี ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน) [SEP] 8วัน 7คืน บิน SICHUAN AIRLINES,เฉิงตู,เมืองอูหลู่มู่ฉี,พิพิธภัณ์ซินเจียง,สวนหงซาน,ตลาดต้าปาจา,โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง,ปู้เอ่อจิน,ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์,สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่,ธารน้ำห้าสี,หมู่บ้านเหอมู่ชุน,ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่,ปากหุบเขาเจียเติงยวี่,อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์,ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ,ศาลาชมปลา,เมืองปู้เอ่อจิน,แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ,เมืองเค่อลาม่าอี,สวนภูเขาน้ำมันสีดำ,เมืองขุยคุน,แกรนด์แคนยอนขุยถุน,ถนนโบราณจินหลี่
  กันยายน
47,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
16 กันยายน 2562 47,999 56,499 47,999 47,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี) [SEP-OCT] 9วัน 8คืน บิน SICHUAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 22 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง (B/L/D)
Day 3 : หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (B/L/D)
Day 4 : จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน-เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน (B/L/D)
Day 5 : เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว (B/L/D)
Day 6 : ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน (B/L/D)
Day 7 : ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ-ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา (B/L/D)
Day 8 : อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบ-เทียนฉือ-เฉิงตู (B/L/D)
Day 9 : เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี) [SEP-OCT] 9วัน 8คืน บิน SICHUAN AIRLINES,เฉิงตู,หลานโจว,เขื่อนหลิวเจียเสีย,วัดปิ่งหลิงซื่อ,อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง,สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย,จางเย่,จิ่วเฉวียน,สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน,เจียอวี้กวน,กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน,ตุนหวง,เนินทรายหมิงซาซาน,ขี่อูฐท่องทะเลทราย,สระน้ำวงพระจันทร์,ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว,ถ้ำม่อเกาคู,ภาพยนต์ 3 มิติ,นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน,ถู่หลู่ฟาน,ภูเขาเปลวไฟ,สวนองุ่นผู่เถาโกว,บ้านชนเผ่าอุยกูร์,เมืองโบราณเจียวเหอ,ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน,เจดีย์ซูกงถ่า,อูหลู่มู่ฉี,ตลาดต้าปาจา,เทือกเขาเทียนซาน,ล่องเรือทะเลสาบ,เทียนฉือ
  กันยายน / ตุลาคม
48,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 กันยายน 2562 48,999 57,499 48,999 48,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 48,999 57,499 48,999 48,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 49,999 58,499 49,999 49,999 เช็คที่นั่ง