Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน – ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ (B/L/D)
Day 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้,อู๋ซี,เจี่ยซิน,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่หลิงซาน,ล่องเรือทะเลสาบหนานหู,ชมศาลาฝานกง,เที่ยวชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ,ชมศาลาเหยียนหยูโหลว,ชมสวน MR.IRON,ตื่นตาไปกับอุโมงค์เลเซอร์ และหาดไว่ทาน,ชมสตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,พักดีโรงแรมระดับ 4 ดาว,เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง,ซี่โครงหมูอู๋ซี
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHOCK PRICE คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ) [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน LUCKY AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง (B/L/D)
Day 4 : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ประตูม้าทองไก่หยก (B/L/D)
Day 5 : สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHOCK PRICE คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ) [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน LUCKY AIRLINES,คุนหมิง,ต้าหลี่,ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่,ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่),สระมังกรดำ,ร้านสาหร่ายเกลียวทอง,ลี่เจียง,ฉู่สง,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,สวนน้ำตกคุนหมิง,ร้านผ้าไหม
  กรกฎาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปมักกะโรนี หวงหลง ซงผิงโกว) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–ฉวนจู่ซื่อ (B/L/D)
Day 3 : ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน (B/L/D)
Day 4 : เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
Day 5 : ร้านหมอนยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปมักกะโรนี หวงหลง ซงผิงโกว) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,เม่าเสี้ยน,อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่),ฉวนจู่ซื่อ,อุทยานแห่งชาติหวงหลง,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่),อิสระช้อปปิ้ง,ถนนคนเดินชุนซีลู่,ถนนโบราณจินหลี่
  กรกฎาคม / สิงหาคม
14,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 17,899 22,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 18,899 23,399 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 17,899 22,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 18,899 23,399 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 17,899 22,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 17,899 22,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม ช้อปปิ้ง [JUN-NOV] 5วัน 4คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หังโจว–หนิงปอ–เกาะผู่โถวซาน–วัดผู้จี้–วัดไผ่ม่วง–วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป–หนานไห่กวนอิม–หนิงปอ (-/L/D)
Day 3 : หนิงปอ–หังโจว–ล่องเรือทะเลสาบซีหู–หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง–ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 4 : หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก–วัดพระหยกขาว–ศูนย์ผ้าไหม–ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-หาดไว่ทา-อุโมงเลเซอร์ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรจีน–ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา–ถนนนานกิง–Starbucks Roastery Roastery–กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง [JUN-NOV] 5วัน 4คืน บิน AIR CHINA,หังโจว,หนิงปอ,เกาะผู่โถวซาน,วัดผู้จี้,วัดไผ่ม่วง,วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป,หนานไห่กวนอิม,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,เซี่ยงไฮ้,ศูนย์หยก,วัดพระหยกขาว,ศูนย์ผ้าไหม,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,หาดไว่ทา,อุโมงเลเซอร์,ศูนย์สมุนไพรจีน,ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา,ถนนนานกิง,Starbucks Roastery Roastery
  สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
15,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
14 สิงหาคม 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 16,900 21,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม) [JUN-NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery - หอฟ้าเทียนถาน - ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก (B/L/D)
Day 5 : ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม) [JUN-NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,กำแพงเมืองจีน,พระราชวังกู้กง,พระราชวังฤดูร้อน,หอฟ้าเทียนถาน,เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ2 ตัว,บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจงกิสข่าน
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
15,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 19,900 23,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 19,900 23,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 19,900 23,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI FOREVER) [JUL-DEC] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้–อู๋ซี–พระใหญ่หลิงซาน–ศูนย์ไข่มุก–คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี (-/L/D)
Day 3 : หังโจว–โรงงานผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู–หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง–ถนนโบราณเหอฝังเจีย (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้–ร้านนวดเท้าบัวหิมะ–ตลาดก๊อปปี้TAOBAO CHENG–หาดไว่ทาน–อุโมงเลเซอร์–ถนนนานกิง-กายกรรม ERA (B/L/D)
Day 5 : วัดหลงหัว–ศูนย์หยก–ตลาดเฉินหวงเมี่ยว–เซี่ยงไฮ้–กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI FOREVER) [JUL-DEC] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN,เซี่ยงไฮ้,อู๋ซี,พระใหญ่หลิงซาน,ศูนย์ไข่มุก,คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี,หังโจว,โรงงานผ้าไหม,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝังเจีย,ร้านนวดเท้าบัวหิมะ,ตลาดก๊อปปี้TAOBAO CHENG,หาดไว่ทาน,อุโมงเลเซอร์,ถนนนานกิง,กายกรรม ERA,วัดหลงหัว,ศูนย์หยก,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
15,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 15,900 19,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 15,900 19,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 20,900 24,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) (B/-/-)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้,นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง,เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ),ร้านผ้าไหม,ย่านซินเทียนตี้,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ),ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118),หาดไหว่ทัน,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านหยก,ถนนเทียนจื่อฝาง,เซี่ยงไฮ้,เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
  มิถุนายน
15,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [MAY-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [MAY-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง,ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน,สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้,นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง,ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE,ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง-สุกี้สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง,บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. บริการอาหารไป-กลับ,พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
15,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 20,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ช้อปปิ้ง (เทศกาลสงกรานต์ SAVE PRICE คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า) [MAR-JUL] 6วัน 5คืน บิน LUCKY AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า (B/L/D)
Day 4 : วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก (B/L/D)
Day 6 : สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ช้อปปิ้ง (เทศกาลสงกรานต์ SAVE PRICE คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า) [MAR-JUL] 6วัน 5คืน บิน LUCKY AIRLINES,คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย),คุนหมิง,ต้าหลี่,ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่,ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์,ลี่เจียง,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่),สระมังกรดำ,ร้านสาหร่ายเกลียวทอง,ลี่เจียง,แชงกรีล่า,เมืองโบราณแชงกรีล่า,วัดลามะซงจ้านหลิง,ร้านบัวหิมะ,อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก,สวนน้ำตกคุนหมิง,ร้านผ้าไหม
  กรกฎาคม
16,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 18,888 23,888 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน) [JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–หอฟ้าเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ผีเซียะ–พระราชวังฤดูร้อน–โรงงานไข่มุก–ART BEIJING FUN–ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ยาบัวหิมะ–กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก–ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว–ปักกิ่ง –กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน) [JUL] 5วัน 4คืน บินTHAI AIRWAYS,ปักกิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,หอฟ้าเทียนถาน,กายกรรมปักกิ่ง,ศูนย์ผีเซียะ,พระราชวังฤดูร้อน,โรงงานไข่มุก,ART BEIJING FUN,ถนนหวังฝู่จิ่ง,ศูนย์ยาบัวหิมะ,กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน,ศูนย์หยก,ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ,ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา,ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว,ปักกิ่ง
  กรกฎาคม
16,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 16,888 20,888 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 18,888 22,888 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง