Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน (-/L/D)
Day 2 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ถนนคนเดิน OPTION โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์) - ถนนคนเดิน - OPTION โชว์นกยูง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน,ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร,ว้าวว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน,เมืองคุนหมิง 1 คืน,บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง (-/L/D)
Day 2 : น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - OPTION : โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - OPTION : เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี,หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี,สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 7,777 11,277 7,777 7,777 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,988 16,488 12,988 12,988 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,988 18,488 14,988 14,988 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,เมืองตงชวน,แผ่นดินสีทอง,ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน,เมืองคุนหมิง,สวนน้ำตกคุนหมิง,สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden,ตำหนักทองจินเตี้ยน,เมืองโบราณกวนตู้,หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย,ภูเขาซีซาน,วัดหยวนทง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย (-/L/D)
Day 2 : ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION : เขาอวตาร (B/L/D)
Day 3 : พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ตลาดใต้ดิน - OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - สนามบินจางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา ระเบียงกระจก ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก,เมนูพิเศษ: ปิ้งย่างจางเจียเจี้ยน,หมาล่าหูหนาน สุกี้เห็ด เป็ดท่อป้ายทอง,อาหารไทย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว,บินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern,ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ ชมสวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง - เมืองซินหยี้ - ป่าภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์ - OPTION เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว (B/L/D)
Day 3 : หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง) - คุนหมิง OPTION2 โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN (B/L/D)
Day 4 : วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ ชมสวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซินหยี้ ป่าภูเขาหมื่นยอด,ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง,ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน,เมนูสุดพิเศษ,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองซินหยี้ 1 คืน,โดยสายการบิน LUCKY AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
  มิถุนายน / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ สะพานกระจก ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้เห็ด ภูเขาเจ็ดสีตงชวน) [JUN] 4วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-สวนน้ำตก-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้ (B/L/D)
Day 3 : ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจกคุนหมิง-ร้านนวดเท้า (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง-ทุ่งลาเวนเดอร์-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ สะพานกระจก ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้เห็ด ภูเขาเจ็ดสีตงชวน) [JUN] 4วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,สวนน้ำตก,เมืองตงชวน,แผ่นดินสีแดง,สวนผลไม้,ถ้ำไซอิ๋ว,สะพานแก้ว 5D,สไลด์เดอร์กระจกคุนหมิง,ร้านนวดเท้า,ทุ่งลาเวนเดอร์
  มิถุนายน
9,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 13,899 16,899 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-กระเช้า-บันไดเลื่อน-รถอุทยาน--ระเบียงแก้ว-รวมผ้าหุ้มรองเท้า-ประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว (B/L/D)
Day 3 : ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-Option : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (B/L/D)
Day 4 : ร้านเยื่อไผ่-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่–ฉางซา–กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA,จางเจียเจี้ย,เขาเทียนเหมินซาน,กระเช้า,บันไดเลื่อน,รถอุทยาน,ระเบียงแก้ว,รวมผ้าหุ้มรองเท้า,ประตูสวรรค์,โชว์จิ้งจอกขาว,ร้านยาจีน,ร้านหยก,ถนนคนเดินซีปู้,ภาพวาดทราย,Option ,สะพานแก้วที่ยาวที่สุด,ร้านเยื่อไผ่,ร้านใบชา,พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (SAVE PRICE) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 3 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านยาจีน - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : ร้านเยื่อไผ่ - ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - วัดไคฝู - ถนนคนเดินหวงชิง(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (SAVE PRICE) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก,อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-เมืองไห่หนิง-เมืองโบราณหยางอาน-วัดเทพแห่งทะเล-สถาบันจินหยง-OPTION-ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น (-/L/D)
Day 2 : ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี-OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน-รถกอล์ฟ (B/L/D)
Day 3 : อู่ซี-ร้านไข่มุก-ชมวิวทะเลสาบซ่างหู-เซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY-หาดไว่ทาน-OPTION -โชว์กายกรรม ERA (B/L/D)
Day 4 : ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านนวดเท้ายาบัวหิมะ-ร้านหยก-SHANGHAI VILLAGE–สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม) [JUL-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR CHAINA,เซี่ยงไฮ้,เมืองไห่หนิง,เมืองโบราณหยางอาน,วัดเทพแห่งทะเล,สถาบันจินหยง,OPTION,ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น,ร้านผ้าไหม,ล่องเรือทะเลสาบไท่หู,หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม,อู๋ซี-OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน,รถกอล์ฟ,อู่ซี,ร้านไข่มุก,ชมวิวทะเลสาบซ่างหู,เซี่ยงไฮ้,ถนนนานกิง,STARBUCK RESERVE ROASTERY,หาดไว่ทาน,OPTION,โชว์กายกรรม ERA,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,ร้านนวดเท้ายาบัวหิมะ,ร้านหยก,SHANGHAI VILLAGE,สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
9,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 9,988 13,988 9,988 9,988 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 11,888 15,888 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,888 16,888 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,888 15,888 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,888 14,888 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,888 16,888 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ลาเวนเดอร์) [JUN] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (B/L/D)
Day 3 : ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณ กวนตู้ (B/L/D)
Day 4 : วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ลาเวนเดอร์) [JUN] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,คุนหมิง,ไร่สตรอเบอรี่,ทุ่งลาเวนเดอร์,เมืองตงชวน,แผ่นดินสีทอง,ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน,ตำหนักทองจินเตี้ยน,สวนน้ำตกคุนหมิง,ภูเขาซีซาน (Option Tour),ร้านบัวหิมะ,เมืองโบราณ กวนตู้,วัดหยวนทง,ประตูม้าทองไก่หยก
  มิถุนายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 9,999 12,998 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,998 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 9,999 12,998 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 9,999 12,998 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง