Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดร่อน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) (B/L/D)
Day 3 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 5 : องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดร่อน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,มืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น,กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง),จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,ร้านไข่มุก,หอฟ้าเทียนถาน,ร้านหมอนยางพารา,ถนนหวังฟูจิ่ง,พระราชวังฤดูร้อน,ศาลเจ้าผีชิว,ร้านนวดเท้า,ตลาดรัสเซีย,ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
  กันยายน / ตุลาคม
12,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 กันยายน 2562 19,899 23,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,899 23,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 19,899 23,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 20,899 24,399 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ (B/L/D)
Day 3 : ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ (B/L/D)
Day 4 : เฉิงตู-ผลิตภัณฑ์หมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่ กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เล่อซาน,ล่องเรือชมหลวงพ่อโต,ง้อไบ๊,พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ,วัดเป้ากั๋ว,นวดเท้า(บัวหิมะ),ร้านหยก,ถนนโบราณจิ่นหลี่,ร้านหมอนโอโซน,วังแพะเขียว,วัดต้าฉือ,ย่านไท่กู๋หลี่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
12,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 15,899 18,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,899 18,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 15,899 18,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง) [APR-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง) [APR-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน),ชมจัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว,กายกรรมปักกิ่ง,สัมผัสบรรยากาศ,นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง(1 เที่ยว),ลิ้มรสเมนูพิเศษ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,BUFFET BBQ,อาหารแต้จิ๋ว
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) [APR-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง (-/L/D)
Day 2 : ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์) (B/L/D)
Day 3 : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย (B/L/D)
Day 5 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) [APR-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,จางเจียเจี้ย,เมืองเฟิ่งหวง,สะพานสายรุ้ง,ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง,เมืองโบราญเฟิ่งหวง,ถ้ำจิ่วเทียน,ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน,โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ร้านหยก,ร้านยางพารา,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์,ตลาดใต้ดิน
  สิงหาคม / ตุลาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
16 สิงหาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เมืองเซี่ยงไฮ้,ซ่างไห่ ผู่ตง,นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง,อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ),เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ),ร้านผ้าไหม,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88),หาดไหว่ทัน,ถนนนานกิง,Starbucks Reserve Roastery,ร้านหยก,ถนนเทียนจื่อฝาง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,999 23,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค - ตลาดร้อยปี (B/L/D)
Day 3 : เมืองโบราณชีเป่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง (B/L/D)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 6 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 7 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง,จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน,เมนูพิเศษ ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน),บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้และกลับจากเทียนสิน โดย THAI AIR ASIA,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - รถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,พิเศษสุด นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง และเสี่ยวหลงเปา
  กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Beijing Snow World - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน (-/L/D)
Day 2 : เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย (B/L/D)
Day 3 : เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า – ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน,เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน),ทางเดินกระจก,ประตูสวรรค์,จิตรกรรมภาพวาดทราย,เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง),ภูเขาฮัลเลลูย่าห์,สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า,ร้านยา,ร้านหยก,ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี,สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน (-/-/-)
Day 2 : เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) (B/L/D)
Day 3 : ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน (B/L/D)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง,ชมความงามยามค่ำคืนกำพงเมืองจีนซื่อหม่าไถ,ย้อนวันวานเมืองโบราณ พักที่เมืองโบราณ 1 คืน,สักการะวัดลามะ เดินชมเมืองโบราณกู๋เป่ย,ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน และพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน,ช้อปปิ้ง ณ ตลาดรัสเซีย,เมนูเด็ดเป็ดปักกิ่ง สุกี้เลอศรส สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษรวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 17,999 24,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง