Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน (-/L/D)
Day 2 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ถนนคนเดิน OPTION โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์) - ถนนคนเดิน - OPTION โชว์นกยูง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน,ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร,ว้าวว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน,เมืองคุนหมิง 1 คืน,บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง (-/L/D)
Day 2 : น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - OPTION : โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - OPTION : เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี,หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี,สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 7,777 11,277 7,777 7,777 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,988 16,488 12,988 12,988 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,988 18,488 14,988 14,988 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - The Place (B/L/D)
Day 4 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 5 : วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก,ภูเขาเทียนเหมินซาน,ถ้ำประตูสวรรค์,แกรนด์แคนยอน,สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก,ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน,ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง,เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-กระเช้า-บันไดเลื่อน-รถอุทยาน--ระเบียงแก้ว-รวมผ้าหุ้มรองเท้า-ประตูสวรรค์-โชว์จิ้งจอกขาว (B/L/D)
Day 3 : ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-Option : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (B/L/D)
Day 4 : ร้านเยื่อไผ่-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่–ฉางซา–กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR ASIA,จางเจียเจี้ย,เขาเทียนเหมินซาน,กระเช้า,บันไดเลื่อน,รถอุทยาน,ระเบียงแก้ว,รวมผ้าหุ้มรองเท้า,ประตูสวรรค์,โชว์จิ้งจอกขาว,ร้านยาจีน,ร้านหยก,ถนนคนเดินซีปู้,ภาพวาดทราย,Option ,สะพานแก้วที่ยาวที่สุด,ร้านเยื่อไผ่,ร้านใบชา,พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,900 13,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (SAVE PRICE) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 3 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านยาจีน - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : ร้านเยื่อไผ่ - ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - วัดไคฝู - ถนนคนเดินหวงชิง(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (SAVE PRICE) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก,อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 19,400 23,400 19,400 19,400 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,400 21,400 17,400 17,400 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 15,400 19,400 15,400 15,400 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)
Day 2 : นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พระราชวังต้องห้าม,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,โชว์กายกรรมปักกิ่ง,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง,ร้านปี่เซี๊ยะ,ผ่านชมสนามกีฬารังนก,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ตลาดรัสเซีย
  กรกฎาคม
9,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ชิมสตอรเบอรี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (B/L/D)
Day 3 : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ชิมสตอรเบอรี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น,ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ,หมู่บ้านใบชา,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านผ้าไหม,เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ),หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านบัวหิมะ,เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว,ร้านหยก,ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง,ซินเทียนตี้
  กันยายน
10,889บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน (-/-/-)
Day 2 : เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) (B/L/D)
Day 3 : ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน (B/L/D)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง,ชมความงามยามค่ำคืนกำพงเมืองจีนซื่อหม่าไถ,ย้อนวันวานเมืองโบราณ พักที่เมืองโบราณ 1 คืน,สักการะวัดลามะ เดินชมเมืองโบราณกู๋เป่ย,ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน และพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน,ช้อปปิ้ง ณ ตลาดรัสเซีย,เมนูเด็ดเป็ดปักกิ่ง สุกี้เลอศรส สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษรวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ
  กรกฎาคม
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 17,999 24,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,999 24,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เมืองเซี่ยงไฮ้,ซ่างไห่ ผู่ตง,นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง,อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ),เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ),ร้านผ้าไหม,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88),หาดไหว่ทัน,ถนนนานกิง,Starbucks Reserve Roastery,ร้านหยก,ถนนเทียนจื่อฝาง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,999 23,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)
Day 2 : นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พระราชวังต้องห้าม,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,โชว์กายกรรมปักกิ่ง,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง,ร้านปี่เซี๊ยะ,ผ่านชมสนามกีฬารังนก,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ตลาดรัสเซีย
  ตุลาคม
13,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง