Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย (B/L/D)
Day 3 : อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว (B/L/D)
Day 4 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE,จางเจียเจี้ย,ฟ่งหวง,เมืองโบราณฟ่งหวง,ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง,สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว,จางจียเจี้ย,ภาพวาดทราย,อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง,เขาอวตาร,สวนจอมพลเฮ่อหลง,ลำธารแส้ม้าทอง,โชว์นางจิ้งจอกขาว,สะพานแก้วที่ยาวที่สุด,เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน),ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า),ประตสวรรค์,ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
25,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง