Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง- ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - หมู่บ้านซีโจว - เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะสือข่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง (B/L/D)
Day 5 : เมืองฉู่สง - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน (B/L/D)
Day 6 : วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน,แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง,เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS,รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
  มิถุนายน
20,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 21,888 27,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง