Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง (-/L/D)
Day 2 : น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - OPTION : โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - OPTION : เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี,หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี,สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 7,777 11,277 7,777 7,777 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,988 16,488 12,988 12,988 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,988 18,488 14,988 14,988 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน (-/-/-)
Day 2 : เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรม - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 2 คืน ,เทียนสิน 1 คืน),โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 14,989 19,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 15,989 20,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - แถมฟรี นั่งสามล้อหูถง - พระราชวัง - ฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค - ตลาดร้อยปี (B/L/D)
Day 3 : เมืองโบราณชีเป่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง (B/L/D)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 6 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 7 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง,จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน,เมนูพิเศษ ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน),บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้และกลับจากเทียนสิน โดย THAI AIR ASIA,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (-/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 4 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 5 : องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน,ชมการแสดงระดับโลก กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ชื่อดัง,ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว,Buffet Chekiskan,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท
  มิถุนายน
15,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้า สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา) - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านยาจีน OPTION : เขาอวตาร + โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 3 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์ยาจีน - ตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้า สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง),ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง,ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie,skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี,ซุปเห็ด/หมูแดงกวางโจว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
16,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 22,400 25,900 22,400 22,400 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า นั่งรถไฟความเร็วสูง วัดหนานซาน ชมการแสดงพื้นเมือง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน HAINAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) –โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง (-/-/D)
Day 2 : ไหโข่ว - โบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ)-ซานย่า (B/L/D)
Day 3 : ร้านเยื่อไผ่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - ร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล - หาดต้าตงไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านสินค้าพื้นเมือง - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS – ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว (B/L/D)
Day 5 : ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า นั่งรถไฟความเร็วสูง วัดหนานซาน ชมการแสดงพื้นเมือง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน HAINAN AIRLINES,นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน,สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว,เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของแอตแลนติก,ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแม้ว หมู่บ้านปิงหลางกู่,ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว,เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน,ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง
  มิถุนายน
16,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ซานย่า เทียนหยาไหเจี่ยว วัดหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ (-/L/D)
Day 2 : เทียนหยาไหเจี่ยว - ศูนย์อาหารทะเล - ถนนคนเดินซานย่า (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน - หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว - ซานย่า(ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) (B/L/D)
Day 4 : ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซานย่า เทียนหยาไหเจี่ยว วัดหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,บินตรงสู่ เมืองซานย่า ประหยัดเวลานั่งรถ 3 ชั่วโมง,นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน,เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล,ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง,พักในอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน,เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ
  มิถุนายน
17,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 18,900 22,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง