Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)
Day 2 : นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พระราชวังต้องห้าม,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,โชว์กายกรรมปักกิ่ง,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง,ร้านปี่เซี๊ยะ,ผ่านชมสนามกีฬารังนก,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ตลาดรัสเซีย
  สิงหาคม / กันยายน
13,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)
Day 2 : นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พระราชวังต้องห้าม,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,โชว์กายกรรมปักกิ่ง,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง,ร้านปี่เซี๊ยะ,ผ่านชมสนามกีฬารังนก,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ตลาดรัสเซีย
  ตุลาคม
13,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 16,989 21,489 16,989 16,989 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,989 22,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน (-/L/D)
Day 2 : เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย (B/L/D)
Day 3 : เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า – ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน,เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน),ทางเดินกระจก,ประตูสวรรค์,จิตรกรรมภาพวาดทราย,เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง),ภูเขาฮัลเลลูย่าห์,สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า,ร้านยา,ร้านหยก,ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี,สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [MAR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ (-/-/-)
Day 2 : เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (B/L/D)
Day 3 : เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม (B/L/D)
Day 4 : เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [MAR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,จาง เจีย เจี้ย,เขาอวตาร,ถ้ำประตูสวรรค์,สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร,นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน,ล่องเรือ และ ชมแสงสียามค่ำคืน สะพานสายรุ้ง ณ เมืองโบราณ ฟ่งหวง,ชมลำธารแส้ม้าทอง สวนจอมพลเฮ่อหลง,นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา ขึ้นลิฟต์แก้ว ไป่หลง,ท้าทายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง,แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย,พิเศษ อาหารทะเล+ไวน์แดง "บุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลี และ สุกี้เห็ด"
  มิถุนายน
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค - ตลาดร้อยปี (B/L/D)
Day 3 : เมืองโบราณชีเป่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง (B/L/D)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 6 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 7 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง,จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน,เมนูพิเศษ ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน),บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้และกลับจากเทียนสิน โดย THAI AIR ASIA,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 สิงหาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHOCK PRICE คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ) [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน LUCKY AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง (B/L/D)
Day 4 : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ประตูม้าทองไก่หยก (B/L/D)
Day 5 : สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHOCK PRICE คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ) [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน LUCKY AIRLINES,คุนหมิง,ต้าหลี่,ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่,ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่),สระมังกรดำ,ร้านสาหร่ายเกลียวทอง,ลี่เจียง,ฉู่สง,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,สวนน้ำตกคุนหมิง,ร้านผ้าไหม
  กรกฎาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - รถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,พิเศษสุด นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง และเสี่ยวหลงเปา
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 สิงหาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 21,888 26,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น), ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ธันวาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 ธันวาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 27,999 35,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พยัคฆ์มังกร) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พยัคฆ์มังกร) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ),เมืองฉงชิ่ง,ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก อัศวินมังกร) [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก อัศวินมังกร) [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,ถนนแปะก๊วย,ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ),ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
17 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,899 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง