Product New

TOUR : 

Highlight Tour,จุดเด่นทัวร์


 

 

รายละเอียดการเดินทาง,Itinerary
1 วันที่หนึ่ง

​​  -/-/-

 

2 วันที่สอง 

​​  -/-/-

   
3 วันที่สาม

​​ -/-/-

 

 

4 วันที่สี่ 

-/-/-

 

 

5 วันที่ห้า

​​ -/-/-

 

 

6 วันที่หก

-/-/-

 

 

7 วันที่เจ็ด

-/-/-

 

 

8 วันที่แปด

-/-/-

 

 

9 วันที่เก้า

-/-/-

 

 

10 วันที่สิบ

-/-/-

 

 

11 วันที่สิบเอ็ด

​​  -/-/-

 

 

12 วันที่สิบสอง

-/-/-

 

 

13 วันที่สิบสาม

-/-/-

 

 

14 วันที่สิบสี่

-/-/-

 

 

15 วันที่สิบห้า

-/-/-

 

 

16 วันที่สิบหก

​​  -/-/-

 

 

17 วันที่สิบเจ็ด

​​ -/-/-

 

 

18 วันที่สิบแปด

​​ -/-/-

 

 

19 วันที่สิบเก้า

-/-/-

 

 

20 วันที่ยี่สิบ

​​ -/-/-

 

 

21 วันที่ยี่สิบเอ็ด

​​  -/-/-

 

 

22 วันที่ยี่สิบสอง

-/-/-

 

 


อัตราค่าบริการ แพคเกจทัวร์ ราคา (บาท),อัตราค่าบริการ,แพคเกจทัวร์,ราคาทัวร์,Pricing
ช่วงวันเดินทาง : 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ XXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด XXXXXXX
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
* กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ .........คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า ................... คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
* ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน **
ช่วงวันเดินทาง : 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ XXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด XXXXXXX
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
* กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ .........คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า ................... คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
* ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน **
ช่วงวันเดินทาง : 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ XXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด XXXXXXX
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
* กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ .........คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า ................... คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
* ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน **
ช่วงวันเดินทาง : 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ XXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด XXXXXXX
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
* กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ .........คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า ................... คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
* ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน **
ช่วงวันเดินทาง : 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ XXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) XXXXXXX
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ XXXXXXX
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด XXXXXXX
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
* กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ .........คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า ................... คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
* ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน **

แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจทัวร์ นี้รวม,แพคเกจทัวร์นี้รวม,Include
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude 
แพคเกจทัวร์ นี้ไม่รวม,แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม,Exclude​ 

เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 
เงื่อนไขการจองทัวร์,เงื่อนไขการ จองทัวร์,จองทัวร์ออนไลน์,Booking Online 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ และ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง,Cancellation Tour 

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document 

หมายเหตุทัวร์,Remark
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
หมายเหตุทัวร์,Remark 
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
* กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็ก อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใด ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
* โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ความผิดพลาดในข้อ 1 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออก ตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี *อายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322

 บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม
และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด

Last Update 11-04-2015 |  Read 1036 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง