ข้อมูลเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ : วีซ่าเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศในทริปเดียวนั้น ก่อนการขอวีซ่าเพื่อนๆควรเช็คให้แน่ใจว่าเพื่อนๆต้องขอวีซ่าที่สวิต หากยื่นขอผิดประเทศทางสถานทูตจะปฏิเสธการให้วีซ่า หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอวีซ่าได้ สวิตเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น  (Schengen Countries) ดังนั้นการเดินทางไปสวิตจึงต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) โดยจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์กับ TLScontact เพื่อทำการยื่นเอกสารซึ่งสามารถยื่นได้ทั้งที่ TLScontact หรือที่สถานทูตสวิตก็ได้หลังจากที่ยื่นเอกสารแล้ว จะต้องเดินทางไปที่สถานทูตเพื่อบันทึกลายนิ้วมือ (Biometric) (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14/11/13) โดยจะต้องเดินทางไปตามวันและเวลาที่นัดหมายกับสถานทูต ไม่เช่นนั้นสถานทูตจะไม่ดำเนินการออกวีซ่าให้และเอกสารจะถูกส่งคืนกลับมาโดยไม่คืนค่าธรรมเนียม

Last Update 05-11-2014 |  Read 2637 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง